Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη 2011 Μέρος 5o


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «1»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Φωτογραφία
Υπογραφή


Σφραγίδα
ΥπογραφήΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ………………………. ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ……………...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο Δήμαρχος (ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας) ………….........…………………………

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι ο-η εικονιζόμενος-η στη φωτογραφία είναι ιθαγένειας ................................... με τρόπο κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας …………………………………….…….. και ονομάζεται  ………………………………………………………………….....……… του...................... και της.......................είναι                                              γραμμένος-η     μία     φορά     στα Μητρώα Αρρένων ή τα Δημοτολόγια Θηλέων του Δήμου Κοινότητας) μας, αρχικά και όχι μετά από διόρθωση της ηλικίας του με δικαστική απόφαση, με αυξ. αριθμό         εγγραφής                ….....................................………………………………………. και χρόνο γέννησης ……………………… (2), μήνας γέννησης ……………………… ημέρα γέννησης ……………………………………..                          (2).

Ο πιο πάνω γεννήθηκε.....................……(3) και είναι άγαμος-η.

................................  2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ο Πρόεδρος της Κοινότητας)ΟΔΗΓΙΕΣ:
(Α)         Στη  θέση  (1)  γίνεται  επικύρωση  της  φωτογραφίας  από  τη Δημοτική  ή
Κοινοτική ή Αστυνομική Αρχή του τόπου.
(Β)      Στη θέση (2) αναγράφεται ο χρόνος, μήνας και ημέρα γέννησης ολογράφως και αριθμητικώς.
(Γ)          Στη θέση (3) αναγράφεται η πόλη ή το χωριό και ο Δήμος ή Κοινότητα γέννησης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «2»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΣ :  ............................(1)                                                 ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
……………………………. (2) …………………………
……….....……………… (3)

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή στο Διαγωνισμό για Εισαγωγή Σπουδαστών -τριών στα
ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

ΣΧΕΤ : Προκήρυξη Διαγωνισμού Σχολής

1.     Αναφέρω ότι επιθυμώ να λάβω μέρος στον εισιτήριο διαγωνισμό των
Σχολών ………. κατά το έτος 2 .......... έχοντας τα απαιτούμενα προσόντα.

2. Συνημμένα υποβάλλω τις αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις προς : ( 4 )
. .  για  τη  συμμετοχή  μου  στη  σχετική  διαδικασία  καθώς  και  τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

3.      Παρακαλώ για την προώθηση των πιο πάνω στις παραπάνω Σχολές. (Υπογραφή)


ΟΔΗΓΙΕΣ:

(Α)     Στη θέση (1) γράφεται η Υπομονάδα.
(Β)     Στις θέσεις (2) και (3) γράφονται τα στοιχεία υποψηφίου Στρατιωτικού και ημερομηνία σύμφωνα με τον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας.
(Γ)     Στη θέση (4) γράφεται η Υπηρεσία υποβολής δικαιολογητικών κατά Σχολή όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «3»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ή ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ...............

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Ο    .................................................................................            (1) Διευθυντής του 1ου ΕΓ (ή Δνσης Στρ. Προσωπικού ή Διοικητικού)

ΒΕΒΑΙΩΝΩ

ότι ο υποψήφιος της Σχολής ....................................................................…………… είναι τέκνο του (2) ………………………………….  που φονεύθηκε κατά τη διάρκεια των           πολεμικών           επιχειρήσεων                          .………………………………………….     ή     πο υ πέθανε εν καιρώ ειρήνης κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του
..........................................................................................................                          για     να υποβληθεί στη Σχολή .......................................................................

.............................  2011

ΟΔΗΓΙΕΣ:

(Α)       Στη  θέση  (1)  γράφονται  τα  στοιχεία  ανάλογα  με  την  περίπτωση  του
Διευθυντού του Στρατιωτικού Προσωπικού του κάθε Κλάδου
(Β)       Στη θέση (2) γράφεται ο βαθμός και το όπλο, ΑΜ και ονοματεπώνυμο του πατέρα του.
(Γ)       Η  παρούσα  βεβαίωση  εκδίδεται  μετά  την  προσκόμιση  πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στην εκδούσα Αρχή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «4»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «5»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΕΠΑΘΑ
ΓΡΑΦ. ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΘΥΜ. ΠΟΛΕΜΌΥ

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνουμε ότ ι  ο  ……………………………………… είναι Ανάπηρος (1) Αριθ. Βιβλιαρίου                       Συντάξεων    ........................................................          και    με    αναπηρία υπάγεται στις διατάξεις του Ν. …............................................................................... Η παρούσα χορηγείται για να  χρησιμεύσει......................................Αθήνα, ............................. 2011
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                          Το Γραφ. Αναπ. Θυμ. Πολέμου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΠΑΘΑ


ΟΔΗΓΙΕΣ:  Στη  θέση  (1)  γράφεται  «ειρηνικής  περιόδου»  ή  πολεμικών επιχειρήσεων με την αντίστοιχη μνημόνευση του Νόμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «6»

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΗΝΑΣ - ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΣΤΡΑΤ/ΚΗ

ΣΥΝΤΑ

ΕΟΒΣ

ΕΟΒΠ

ΔΙΟΡΘ.
ΑΤΑ
ΑΝΑΔ
ΑΝΙΚ
ΠΑΡΑΠ
ΦΥΜΑ
ΔΩΡΟ
ΣΥΝΟΛΟΦΟΡΟΣ
ΧΑΡΤ.
ΠΕΡΙΘ.
ΑΛΗΛ.
ΤΑΑΘΠ ΤΠ & Δ ΔΙΑΤΡ
ΓΣΑΘΠ ΜΤΠΥ ΚΑΤΑΣ.
ΠΣΑΥΟ ΟΣΕ/ΑΟΑ ΕΠΙΣΤ.
ΠΟΠΣ. Τ.Τ
Π 2084
ΙΚΑ
ΤΥΔΚΥ


ΣΥΝΤ/ΧΟΣ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                        ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΚ                          ΠΟΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «7»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Κομοτηνή, ……………..  2 0 1 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑ  ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                             ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ - ΔΗΜ/ΓΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. ………………..                                               Ο Δήμαρχος Κομοτηνής πιστοποιεί ότι:

Τα παρακάτω άτομα είναι γραμμένα στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας με τα αναφερόμενα στον καθένα στοιχεία.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
Επώνυμο :…………………………………
………...………………………………
Κύριο Όνομα: ……………………………
…………………………………………
Όνομα πατρός: ……………………………
...………………………………………
Όνομα μητρός: …………………………..
…………………………………………
Το γένος:          ……………………………
…………………………………………
Έτος γεννήσεως: ………………………..
…………………………………………
Τόπος γεννήσεως: ………………………
…………………………………………
Αριθ. Μ. Αρρένων: ………………………
…………………………………………
Αριθ. Δημοτολογίου: …………………….
…………………………………………
Τρόπος κτήσεως Ελλ. Ιθαγ.: …………...
…………………………………………
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΑΙΔΙΑ
Αριθ.
Δημ. σειράς

Κύριο όνομα

Ημερομηνία γεννήσεως

Τόπος γεννήσεως

Αριθ. Μ. αρρένων

Τρόπος κτήσεως

Λοιπά στοιχεία
……
……………..
……………..
…………….
………….
…………..
…………….
……..
……………..
……………..
…………….
………….
…………..
……………..
……..
……………..
………………
…………….
………….
…………..
……………..
………
……………..
………………
…………….
………….
…………...
……………..
………
……………..
………………
…………….
………….
…………...
……………..
……….
……………..
………………
…………….
………….
…………...
……………..
.
Το πιστοποιητικό αυτό δίνεται ύστερα από αίτηση

Ο Προϊστάμενος                                                         Ο Προϊστάμενος
Γραφείου Μητρώων Δημ/γίων                                    Διοικητικού Τμήματος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «8»

ΝΟΜΑΡΧΙΑ : ............................... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ......................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ..........................................                           …………………………… 2011
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ...............................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………….του ……………………….  είναι μαθητ  …… της …………..                             τάξης του Λυκείου μας κατά το σχολικό έτος 2010 2011 όπου παρακολουθεί μαθήματα της …………………  Κατευθύνσεως ή (ΕΠΑΛ Ομάδος Α ή Β) και η διαγωγή του μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται..........................
Ο    κωδικός   αριθμός    του/της   παραπάνω    ως    υποψηφίου   της    Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης είναι ............................................................................ Η βεβαίωση χορηγείται για ...............................................................

Ο Διευθυντής Λυκείου Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση δεν εμφανίζεταιΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΣ

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ

α.     Αν είσαι ανήλικος -η, η Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον - την ασκούντα -ούσα τη Γονική Μέριμνα ή Επιτροπεία. Στην περίπτωση αυτή και μόνο, ο ασκών -ούσα τη Γονική Μέριμνα ή Επιτροπεία, συμπληρώνει τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ Γ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Γ14 – Γ18).

β.     Ενήλικος θεωρείται ο υποψήφιος που την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών  του  θα  έχει  συμπληρώσει  το  18ο  έτος  της  ηλικίας  του,  την αντίστοιχη κατ' αριθμό ημέρα του ιδίου μήνα και έτους.

γ.     Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

2.  ΕΙΔΙΚΕΣ

α.     ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: Αναγράφεται η Σχολή πρώτης προτιμήσεως .χ. ΠΡΟΣ:ΣΣΑΣ).

β.     ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Β 2 :  Σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τα ι  από  όλους  υποχρεωτικά  ο κωδικός αριθμός υποψηφίου (οκταψήφιος  π.χ.  ……….).

γ.     ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β3: Αναγράφεται ο αριθμός Αστυν. ή Στρατ. δελτίου ταυτότητας.  Όσοι  δεν  έχουν  δελτίο  ταυτότητας  πρέπει  να  υποβάλουν  αμέσως αίτηση στην Αστυνομία για  απόκτηση του και να συμπληρώσουν στην παρούσα "Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση" απαραίτητα τον αριθμό δελτίου ταυτότητας που θα αναγράφεται στο Βεβαιωτικό που θα τους δώσει η Αστυνομία.

δ.     ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Β4 έως Β8: Αναγράφονται μέσα στα τετραγωνίδια τα ζητούμενα στοιχεία. Αν υπάρχουν δύο επώνυμα ή ονόματα, μεταξύ των αφήνετε ένα τετραγωνίδιο κενό.

ε.     ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β9: Αναγράφονται η ημερομηνία, ο μήνας και το έτος γέννησης.  Στη  συνεχεία  αναγράφονται  μέσα  στα  τετραγωνίδια  κατά  σειρά,  η ημερομηνία, ο μήνας και  οι δύο τελευταίοι αριθμοί του έτους γεννήσεως. Π.χ. υποψήφιος που γεννήθηκε στις 10  Απριλίου 1982 να γράψει: |1|0|/|0|4|/|1|9|8|2|

στ.  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β10 Β11: Αναγράφεται μέσα στο τετραγωνίδιο το γράμμα Ν (ΝΑΙ) ή Ο (ΟΧΙ)

ζ.     ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ-19: Αναγράφεται  μέσα  στα  τετραγωνίδια  η  σειρά προτιμήσεως  (αριθμητικά 1,2,3 κ.ο.κ) ΜΟΝΟ για τα τμήματα των Σχολών που επιθυμεί να συμμετάσχει ο υποψήφιος. Επίσης εάν στο μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠΔΒΜΘ δηλώσεις διαφορετικές  Στρατιωτικές Σχολές από αυτές που δηλώνεις στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωσή σου, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι, το Υπουργείο Παιδείας μετά την έκδοση των μηχανογραφικών καταστάσεων επιτυχόντων θα λάβει υπόψη μόνο τις Στρατιωτικές Σχολές που δήλωσες στην αίτηση υπεύθυνη δήλωσή σου, εφόσον κριθείς επιτυχών γι' αυτές στις   Προκαταρκτικές  Εξετάσεις.  Όσον  αφορά  τη  ΣΜΥΝ  επιπλέον  από  τη δήλωση στο  τετραγωνίδιο της Σχολής θα πρέπει ο υποψήφιος υποχρεωτικά να δηλώσει με αριθμητική σειρά από 1  έ ω ς 4 τη σειρά προτεραιότητας ομάδας. Οι Κωδικοί  Αριθμοί  (ΚΑ)  που  αναγράφονται   παραπλεύρως  των  τμημάτων  των Σχολών, αντιστοιχούν στους (ΚΑ) που αναγράφονται στο  Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΕΠΘ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μη δήλωση αριθμητικής σειράς  προτεραιότητας ομάδας (για τη ΣΜΥΝ) αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης όσον αφορά στην προτίμηση του υποψηφίου για τη ΣΜΥΝ. Για το έτος 2011 2012, δεν υπάρχουν εισακτέοι για τη Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων ΙΡ)


- Η-9-2 -
η.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Δ - 2 3 :      Ε ά ν    ε ξ ε τ α σ τ ε ί τ ε     σ ε    κ ά πο ι ο    ε ι δ ι κ ό μ ά θ η μ α  το υ  Υ πο υ ρ γ ε ί ο υ  Π α ι δ ε ί α ς  ( π χ  σ χ έ δ ι ο ) ,  σ η μ ε ι ώ σ τ ε  |  Ν  |  σ το ε ι κ ο ν ί δ ι ο , π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α λ η φ θ ε ί υ π ό ψ η

ΓΕΝΙΚΕΣ   ΟΔΗΓΙΕΣ   ΠΡΟΣ   ΤΟΥΣ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ       ΣΧΟΛΩΝ 2011

3.    Τα     δικαιολογητικά     που     απαιτούνται,     περιλαμβάνονται     κατά περίπτωση                     στα   Παραρτήματα       "Ε" και     "ΣΤ"            της    Εγκυκλίου,    ν α     τ α υποβάλλεις  στην  πρώτη  Σχολή  προτίμησης  ο  ίδιος  ή  με  συστημένη επιστολή, μέχρι την 06 Μαΐου 2011 και οι Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού μέχρι την 06 Ιουνίου 2011. Αν υπηρετείς στις Ένοπλες Δυνάμεις, να τα υποβάλλεις ΜΟΝΟ μέσω της Μονάδας σου. Οι Σχολές δε θα δεχτούν εκπρόθεσμα κανένα δικαιολογητικό για οποιοδήποτε λόγο. Οι διευθύνσεις των Σχολών αυτών είναι:

α.     ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής, ΒΣΤ 902.

β.     Για τη ΣΝΔ:
Εφόσον πρόκειται για συστημένη επιστολή: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
(Για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ
15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155. (τηλ ΣΝΔ 2104581337) Εφόσον  πρόκειται   για  κατάθεση  αίτησης  αυτοπροσώπως:  Σχολή
Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς ΤΚ 18539, Τηλ 2104581337, FAX 2104581397

γ.     ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ,ΣΙΡ : Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Α7) Δεκέλεια Αττικής, ΤΓΑ 1010.

δ.     ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Πλήθωνος Γεμιστού
1 , Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54638.

ε.     ΣΑΝ:  Σχολή Αξιωματικών  Νοσηλευτικής,  Στρατόπεδο  Σακέττα  " Α " , ΒΣΤ 902, Βύρωνας, ΤΚ 162 01.

στ.  ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηρός, Τρίκαλα ΤΚ


42100.ζ.     ΣΜΥΝ:    Γενικό    Επιτελείο   Ναυτικού    (για    τη    ΣΜΥΝ),   Λεωφόρος


Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, . Εσωτ ΓΕΝ ΓΕΝ 51154,
51155. (τηλ ΣΜΥΝ 2105531742-4)

4.  Ακολούθησε τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε Υπόδειγμα της Εγκυκλίου   που   σε  αφορά  και  χρησιμοποίησε  τ α                                       ί δ ι α     ή    κυρωμένα φωτοαντίγραφά τους. Υποχρεούσαι να κρατήσεις ένα φωτοαντίγραφο της αίτησης που  υποβάλλεις και να το έχεις μαζί σου την πρώτη ημέρα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων.

5.  Στην εγκύκλιο θεωρείται ως ποκλειστικός" ο υποψήφιος που δήλωσε μόνο μία Σχολή (το ένα ή τα Τμήματα της) και  "κοινός" ο υποψήφιος που δήλωσε Τμήματα διαφορετικών Σχολών. Αν είσαι αποκλειστικός υποψήφιος θα πρέπει:

α.     Να  υποβάλλεις  "Αίτηση   Υπεύθυνη  Δήλωση"  για  τη  Σχολή  που επιθυμείς στην αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο. Αν είσαι Υποψήφιος σε  περισσότερες από μία Σχολές να υποβάλλεις  ΜΟΝΟ μια αίτηση και μια σειρά δικαιολογητικών στην πρώτη Σχολή προτίμησης.
- Η-9-3 -β.     Η  Σχολή  πρώτης  προτιμήσεώς  σου,  θα  εκδώσει  πρόγραμμα προκαταρκτικών  εξετάσεων  και  θα  δώσει  τα  αποτελέσματα  αυτών  στις υπόλοιπες Σχολές επιθυμίας σου.

γ.     Για το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα ενημερωθείς με δική σου  ευθύνη από το Στρατολογικό Γραφείο του Νομού που ανήκεις ή τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού (Αθηνών-Θεσσαλονίκης) ή το Γραφείο Εισαγωγικών Εξετάσεων  της  Σχολής  πρώτης   προτίμησης  καθώς  και  από  τις  αντίστοιχες ιστοσελίδες. Οι υποψήφιοι Έλληνες -ίδες του  Εξωτερικού που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν την 24 Ιουνίου 2011 για το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), με δική τους ευθύνη από τις Στρατιωτικές Σχολές στις οποίες είναι υποψήφιοι και τα γραφεία Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

δ.     Αν κριθείς ακατάλληλος στη Σχολή Τμήμα πρώτης προτίμησής σου σε  οποιοδήποτε στάδιο υποχρεωτικά θα ακολουθήσεις το πρόγραμμα που έχεις για τις υπόλοιπες  Σχολές σου. Τα κριτήρια επιτυχίας είναι διαφορετικά σε κάθε Σχολή Τμήμα. Αν διακόψεις τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο, αυτόματα κρίνεσαι αποτυχών για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές.

ε.     Οι  υποψήφιοι  που ΔΕΝ  έχουν  πρώτη  προτίμηση  τη  ΣΙ  και  έχουν δηλώσει το Τμήμα Ιπταμένων .χ. προτίμηση ΣΣΕ/Όπλα, 2η ΣΙ/Ιπτάμενοι και
3η  ΣΝΔ/Μάχιμοι)  με  μέριμνα  της ΔΑΕ  θα  υποστούν  επιπλέον ψυχομετρικές  - ιατρικές εξετάσεις (διάρκειας 4 εργασίμων ημερών).

στ.  Οι κοινοί υποψήφιοι με μία από τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ-ΣΜΥΝ)  και ΣΙ(ΙΠΤ) που δεν έχουν πρώτη προτίμηση τη ΣΝΔ ή ΣΜΥΝ ή ΣΙ(ΙΠΤ) θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα της Σχολής πρώτης προτίμησης τους και ακολούθως  θα  εξετασθούν  στην  κολύμβηση  με  μεριμνά  της  πρώτης  Σχολής προτίμησης.

ζ.     Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι με πρώτη Σχολή προτίμησης τις ΣΝΔ-ΣΙ/Ιπτ ΣΜΥΝ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις ειδικές αντίστοιχες δοκιμασίες                            αυτών        των     Σχολών     θα     συνεχίσουν     υποχρεωτικά     τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις προκειμένου να κριθούν αν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει.

6.  Σε  όλες  τις  εξετάσεις  να  έχεις  στυλό  και  μολύβι  και  τα  Δελτία Ταυτότητας τόσο του υποψηφίου του ΥΠΔΒΜΘ, όσο και της Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ταυτότητας.  Για κάθε απορία ή πρόβλημα να απευθύνεσαι στις επιτροπές. Αυτές θα σου δίνουν οδηγίες για να διευκολυνθείς εσύ και οι ίδιες.Ακριβές Αντίγραφο


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)


Υποναύαρχος Μαζαράκης – Αινιάν Κωνσταντίνος ΠΝ Δντης Β' Κλάδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: