Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη 2011 Μέρος 4ο


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2 (ΔΕΚΠ)
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τηλ.  210-6574186
Αθήνα, 15 Απρ 2011


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ -ΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΣΣΥ

ΓΕΝΙΚΑ

1.       Με τον γενικό όρο «Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/1983 ΦΕΚ Α'56, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.2517/1997
ΦΕΚ Α'160, που είναι Έλληνες -ίδες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων Κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό.  Οι  δύο  (2)  αυτές  ειδικές  κατηγορίες  προκειμένου  για  την              εισαγωγή τους στις  Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων, τους Έλληνες  -ίδες του Εξωτερικού. Οι ανήκοντες στην  κατηγορία  αυτή  μπορεί  να  είναι  υποψήφιοι  των  Ανωτάτων  Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  ΣΕΙ)  και  των  Ανωτέρων  Στρατιωτικών   Σχολών Υπαξιωματικών ΣΣΥ). Οι υποψήφιοι -ες αυτής της κατηγορίας εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές κατόπιν Γραπτών Εξετάσεων που διενεργούνται με μέριμνα του                  Υπουργείου                    Παιδείας       Δια          Βίου                  Μάθησης   και     Θρησκευμάτων       και Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) που περιλαμβάνουν Ψυχομετρικές, Αθλητικές δοκιμασίες και Ιατρικές Εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα του ΥΕΘΑ, σε  ενιαίο ποσοστό ίσο με το 3% επιπλέον των εισακτέων της Γενικής Σειράς κάθε Στρατιωτικής Σχολής. (άρθρο 12 παρ. Α1 Ν.2552/1997 ΦΕΚ Α'266)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

2.       Οι Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού για να θεωρηθούν ως υποψήφιοι των ΑΣΕΙΣΣΥ θα πρέπει να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι: 06 Ιουνίου 2011 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια πλήρη σειρά  δικαιολογητικών  που  αναγράφονται  στις  παραγράφους   και  2στ  του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Τ ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης προτίμησης τους, πλην των υποψηφίων  που  έχουν  δηλώσει  ΣΙ/ΙΠΤ,  οι  οποίοι  ανεξάρτητα  από  τη  σειρά προτίμησης     θα        αποστέλλουν                        την  αίτηση-δικαιολογητικά                                       τους   στη  Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Α7), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες.

3.       Οι  υπηρεσίες  στις  οποίες  υποβάλλονται  τα  δικαιολογητικά,  είναι  αυτές  που  περιγράφονται  στην  σελίδα  10   παράγραφο  10  της  παρούσας                           προκήρυξης.

4.       Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που θα λάβουν χώρα για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μέχρι και την πρόσκληση των επιτυχόντων -ουσών υποψηφίων της κατηγορίας αυτής στη Σχολή επιτυχίας των, περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας Προκήρυξης.

- Ε-2 -

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

5.       Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους της υποψηφίους των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ και θα διενεργηθούν στις Στρατιωτικές Σχολές πρώτης προτιμήσεώς των. Οι υποψήφιοι -ες που θα γίνουν  δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  θα ενημερωθούν έως την 27 Ιουνίου 2011          με  δική τους ευθύνη από  τις                                      Στρατιωτικές Σχολές, τα Στρατολογικά  Γραφεία, τα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης,  στις  ιστοσελίδες  των   Σχολών,  καθώς  και  στις                                                                                                                       Ελληνικές   Προξενικές   Αρχές   του   Εξωτερικού   για   το   ακριβές   πρόγραμμα                           διεξαγωγής  των  Π Κ Ε  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ ο ν  τ ό π ο  όπου  α υ τ έ ς  θ α  διεξαχθούν. Λεπτομέρειες  που   αφορούν  τις  ΠΚΕ  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  «Γ»  της παρούσης Εγκυκλίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.       Οι επιτυχόντες -ούσες της κατηγορίας αυτής, με την κατάταξή τους θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ (όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας Προκήρυξης), να καταθέτουν βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής της Χώρας προελεύσεώς των με την οποία θα βεβαιούται ότι έχουν εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραίτησή τους από την ιθαγένεια της Χώρας  αυτής. Εν συνεχεία, θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών από την κατάταξή των στη Σχολή επιτυχίας των να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραίτησης της υπηκοότητας της Χώρας από την οποία προέρχονται. Η παραίτηση των επιτυχόντων -ουσών από την ιθαγένεια της Χώρας       προελεύσεώς         των                θα   βεβαιούται  με       την   προσκόμιση επίσημου κυβερνητικού  εγγράφου  της  Χώρας  αυτής,  θεωρημένου  από  την  Ελληνική Προξενική  Αρχή   της  Χώρας  προελεύσεως,  από  το  οποίο  θα  προκύπτει  η παραίτηση.

7.       Επισημαίνεται ότι οι υπόψη υποψήφιοι -ες θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την  ελληνική γλώσσα, διότι εάν αποδειχθεί ότι δεν την γνωρίζουν θα απομακρύνονται των ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ στα οποία ενδεχομένως έχουν εισαχθεί, επειδή σύμφωνα με τη διδακτικήκπαιδευτική  διαδικασία που ισχύει, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα διδασκόμενα  μαθήματα και να συμμετέχουν επιτυχώς  στις  εξετάσεις,  που  σε  κάθε  περίπτωση  γίνονται  αποκλειστικά  στην ελληνική γλώσσα.

8.       Οι υποψήφιοι -ες της κατηγορίας αυτής, που συμμετείχαν και στις κανονικές ΠΚΕ του ιδίου Ακαδημαϊκού έτους και κρίθηκαν ακατάλληλοι, μπορούν να συμμετέχουν κανονικά  στις ΠΚΕ των Ελλήνων -ίδων Εξωτερικού. Αν έχουν κριθεί κατάλληλοι, τότε αρκεί να  προσκομίσουν βεβαίωση από την Σχολή που διοργάνωσε τις ΠΚΕ.


Ακριβές Αντίγραφο


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)


Αντιστράτηγος Γεώργιος Π. Νακόπουλος
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ" ΣΤΗΝ  ΕΔΥΕΘΑ 24/2011


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2 (ΔΕΚΠ)
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τηλ.  210-6574186
Αθήνα, 15 Απρ 2011


1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΓΙΑ  ΑΝΩΤΑΤΑ   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ        ΙΔΡΥΜΑΤΑ  (ΣΣΕ - ΣΝΔ - ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ)

α.  ΑΠΟ      ΕΛΛΗΝΕΣ -ΙΔΕΣ      ΠΟΥ        ΕΧΟΥΝ        ΤΗΝ       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1)     Αίτηση  - Υπεύθυνη Δήλωση  υποψηφίου: Όπως το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ "9" για όλους τους υποψήφιους.

(2)     Δύο   (2)    φωτογραφίες   κεφαλής,    κατά   προτίμηση    έγχρωμες, εμπρόσθιας όψεως του υποψηφίου διαστάσεων 3X4 εκατοστά. Στο πίσω μέρος κάθε μιας  φωτογραφίας πρέπει να γράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου καθαρά.

(3)     Οι υποψήφιοι-ες των Σχολών υποβάλλουν φωτοαντίγραφο /Α) απολυτηρίου                           επικυρωμένο,    εφόσον    έχουν     αποφοιτήσει    την    παρελθούσα εκπαιδευτική  περίοδο  και  παλαιότερα.  Αυτοί  που  αποφοιτούν  την  παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ' Λυκείου και ότι  η  διαγωγή  τους  μέχρι   την  ημερομηνία  εκδόσεως  της  είναι  τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ" ή "Β". (Υπόδειγμα 8). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της  βεβαιώσεως,  θα αναφέρεται αυτό  σε ιδιαίτερη  υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον  ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από την αρμοδία Αστυνομική Αρχή.

(4)     Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα "Β".

(5)     Επικυρωμένη   φωτοτυπία   των    δύο   όψεων    της    αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

(6)     Πιστοποιητικό  Δήμου  ή  Κοινότητας  στο  οποίο  να  φαίνεται  η ιθαγένεια, ως Υπόδειγμα "1".

(7)     Επισημαίνεται  ότι,  όσα  δικαιολογητικά  έχουν εκδοθεί  από  ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

β.  ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1)     Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, όπως στην παραπάνω παράγραφο
(1).

- ΣΤ-2 -

(2)    Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής στο οπο ί ο ν α  είναι γραμμένα τα παρακάτω:

(α)    Ότι είναι Έλληνες -ίδες το γένος.

(β)    Ημερομηνία  γέννησης  και  αν  είναι  έγγαμος-η  ή  άγαμος-η (ξενόγλωσσο  από  τη  χώρα  προέλευσης  συνοδευόμενο  από  μετάφραση  στα Ελληνικά).

(3)    Πιστοποιητικό  διαμονής  από  τον  αντίστοιχο  δήμο  της  χώρας, εάν τα  τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

(4)    Πιστοποιητικό   διαγωγής   (ποινικού   μητρώου)    από    τη    χώρα προέλευσης ή από την ημεδαπή ή και από τις δύο (2).

(5)    Δύο  (2) φωτογραφίες ως εδάφιο (2) παρόντος Παραρτήματος. (6)  Βεβαίωση Λυκείου ή θεωρημένο Φ/Α απολυτήριου.
(7)    Θεωρημένο Φ/Α ταυτότητας ομογενούς.

(8)    Όσοι -ες έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο μέχρι την ημερομηνία υποβολής  της  Αίτησης  -  Υπεύθυνης  Δήλωσης,  Αποδεικτικό  ή  φωτοαντίγραφο Απολυτήριου Δημόσιου  ή  αναγνωρισμένου  από  το  Κράτος Λυκείου  ή  6ταξιου Γυμνασίου ή Σχολής Εξωτερικού εξομοιούμενης προς αυτά, με γραμμένη σε αυτό διαγωγή τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". Όσοι λάβουν μέρος για βελτίωση βαθμολογίας στις  Γενικές  Εξετάσεις  να  υποβάλουν Αποδεικτικό  ή  φωτοαντίγραφο  του  νέου Απολυτήριου το αργότερο μέχρι (19 Ιουνίου 2010).

(9)    Όσοι  -ες  δεν  έχουν  αποφοιτήσει  από  το  Λύκειο  μέχρι  την ημερομηνία   υποβολής   της  Αίτησης  -  Υπεύθυνης  Δήλωσης,                            βεβαίωση  του Λυκειάρχη  ότι είναι  μαθητές  της Γ' Λυκείου  και  ότι η διαγωγή  τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ".

(10) Επισημαίνεται  ότι,  όσα  δικαιολογητικά  έχουν  εκδοθεί  από  ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

γ. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(1)    Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση όπως στην παραπάνω παράγραφο
1α(1)  παρόντος  Παραρτήματος  και  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  των  δυο  (2)
όψεων της αστυνομικής ταυτότητος ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

(2)    Πιστοποιητικό Ελληνικής Προξενικής Αρχής, για τους υποψηφίους που  γεννήθηκαν και διαμένουν στο εξωτερικό από Έλληνες - ίδες γονείς που κατοικούν στο  εξωτερικό και έχουν (οι γονείς) Ελληνική ιθαγένεια, στο οποίο να είναι γραμμένα και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

(α)    Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και
ολογράφως.

- ΣΤ-3 -

(β)    Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γράφουν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(γ)     Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται). (δ)  Εάν είναι έγγαμοι -ες ή άγαμοι -ες.
(ε)     Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου.

(3)    Για τους υποψήφιους-ες που διέμειναν ή διαμένουν προσωρινά στο εξωτερικό, πιστοποιητικό Δήμου (Υπόδειγμα "1").

(4)    Τα τέκνα των Ελλήνων Υπάλληλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού να  προσκομίσουν  πιστοποιητικό  από  την  Υπηρεσία  των,  ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο Εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα.
(5)    Δύο (2) φωτογραφίες ως εδάφιο 1α(2) παρόντος Παραρτήματος. (6)    Απολυτήριο   Λυκείου  εξωτερικού  ή  βεβαίωση  υπηρεσιών  του
Υπουργείου  Παιδείας  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  ότι  φοίτησαν  σε
Λύκειο-Γυμνάσιο του εξωτερικού.

(α)    Όσοι  -ες  έχουν  αποφοιτήσει  από  το  Λύκειο  μέχρι  την ημερομηνία                         υποβολής    της    Αίτησης-Υπεύθυνης    Δήλωσης,    Αποδεικτικό    ή φωτοαντίγραφο Απολυτήριου Δημόσιου ή αναγνωρισμένου από το Κράτος Λυκείου ή 6ταξιου Γυμνάσιου ή Σχολής Εξωτερικού εξομοιούμενης προς αυτά, με γραμμένη σε  αυτό  διαγωγή  τουλάχιστον  "ΚΟΣΜΙΑ".  Όσοι  λάβουν  μέρος  για  βελτίωση βαθμολογίας στις Γενικές Εξετάσεις να υποβάλουν Αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο του νέου Απολυτήριου.

(β)    Όσοι -ες δεν έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο μέχρι την ημερομηνία   υποβολής   της  Αίτησης  -  Υπεύθυνης  Δήλωσης,                            βεβαίωση  του Λυκειάρχη  ότι είναι  μαθητές  της Γ' Λυκείου  και  ότι η διαγωγή  τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ".

(7)    Επισημαίνεται  ότι,  όσα  δικαιολογητικά  έχουν  εκδοθεί  από  ξένη κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ε λ λ η ν ι κ ά ή α π ό την Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

δ.  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

(1)    Υποψήφιοι -ες για τη ΣΣΕ ΣΣΑΣ
Αυτοί πρέπει να υποβάλουν στη Μονάδα που υπηρετούν του Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας με αναφορά τους, όπως στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ " 2 " :

(α)    Τα    αναφερόμενα    στην   παραπάνω    παράγραφο    1α    του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

(β)    Πλήρες    Αντίγραφο    Φύλλου   Μητρώου    επί    του    οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου. Αυτό αποστέλλεται προς έλεγχο και θεώρηση στο Στρατολογικό Γραφείο που ανήκει ο υποψήφιος, το οποίο διαβιβάζει στη συνέχεια το ΑΦΜ απευθείας στις ΣΣΕ - ΣΣΑΣ.

- ΣΤ-4 -

(2)    Υποψήφιοι -ες για τη ΣΝΔ-ΣΙ
Αυτοί  υποβάλλουν  στη  Μονάδα  που  υπηρετούν  του  Στρατού  -  Ναυτικού  - Αεροπορίας με αναφορά τους, όπως στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ " 2 " τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1α του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

(3)    Υποψήφιοι -ες για τη ΣΑΝ
Αυτοί   υποβάλλουν    τα    δικαιολογητικά   της    παραγράφου    1α    του   παρόντος
Παραρτήματος απευθείας στη ΣΑΝ.

ε. ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Όπως  στις  παραπάνω  παραγράφους  1α,  1β,   του  παρόντος Παραρτήματος     και                              επιπλέον,              τα     δικαιολογητικά    που    αναγράφονται     στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" κατά περίπτωση.

στ.     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ

(1)     ΕΛΛΗΝΕΣ -ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(α)    Απολυτήριο (Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο).

(β)    Υπεύθυνη Δήλωση του νέου τύπου ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη                ΣΣΑΣ           –          ΣΑΝ    μέχρι   την       προηγούμενη       της       εγγραφής                    στο   αντίστοιχο Πανεπιστήμιο.
αποφοίτησης.


(γ)    Να φέρουν μαζί τους:

Την αστυνομική τους ταυτότητα.
Τον εκλογικό τους αριθμό (όσοι έχουν). Διαβατήριο (όσοι έχουν).


1/
2/
3/
4/

5/

 
Βιβλιάριο Υγείας Παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν). Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
6/ Τη     βεβαίωση     βαθμού     πρόσβασης     από     Λύκειο

7/ Το      Στρατολογικό     Αριθμό     (Αριθμός     Στρατιωτικού

Μητρώου)(όσοι έχουν).


8/ Τον ΑΜΚΑ.
9/ Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Γενικής

Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και ο IBAN.

(δ)    Οι    επιτυχόντες    να    προσκομίζουν,    εφόσον    κατέχουν, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

(2)     ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(α)    Υποβάλλουν  το Απολυτήριο υρωμένο  φωτοαντίγραφο) και           τα         δικαιολογητικά          που    καθορίζονται   στις    παραγράφους    6    και    7   του Παραρτήματος "Ε".

(β)    Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

- ΣΤ-5 -

(3)         ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ -ΕΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Τα     αναφερόμενα     στο     εδάφιο     1στ(1)     και     επιπλέον, Πιστοποιητικό                            της  Διευθύνσεως    Προσωπικού   του    Κλάδου   που   υπηρετούν (Στρατός  -  Ναυτικό  -  Αεροπορία),  στο  οποίο  θα  φαίνονται  ότι  δεν  έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση Εισαγγελικής Αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 8ζ της Προκηρύξεως.

ζ. Υποδείγματα       όλων       των       απαιτούμενων       κατά       περίπτωση δικαιολογητικών, όπως στο Παράρτημα "Ζ".

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΩΤΕΡΕΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ        ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ ΣΥΔ)

α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

(1)    Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου: Όπως το "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

"9".(2)    Δύο (2) φωτογραφίες κεφαλής εμπρόσθιας όψεως του υποψηφίου

διαστάσεων 3X4 εκατοστά. Στο πίσω μέρος κάθε μιας των φωτογραφιών πρέπει να γράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.

(3)    Οι    υποψήφιοι    -ες   υποβάλλουν    φωτοαντίγραφο    απολυτήριου επικυρωμένο.  Αυτοί                   που     αποφοιτούν     την   παρούσα εκπαιδευτική        περίοδο, βεβαίωση  του Λυκειάρχη  ότι  είναι  μαθητές  της  Γ '  Λυκείου,  ή ΤΕΕ  Β Κύκλου Σπουδών (Υπόδειγμα «8»), την κατεύθυνση που ανήκουν και ότι η διαγωγή τους μέχρι της ημερομηνίας  εκδόσεως της, είναι τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ". Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής  της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρημένου του γνήσιου της υπογραφής από την αρμοδία Αστυνομική Αρχή.

( 4 )    Ε π ι κ υ ρ ω μ έ ν ο  φ ωτο α ν τ ί γ ρ α φ ο  κ α ι  τω ν  δ ύ ο  ό ψ ε ω ν  τ η ς
Αστυνομικής Ταυτότητος τού Υποψήφιου.

(5)    Πιστοποιητικό  Δήμου  ή  Κοινότητας  στο  οποίο  να  φαίνεται  η ιθαγένεια, ως Υπόδειγμα " 1 " .

(6)    Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος ανήκει σε μια από τις  ειδικές κατηγορίες όπως αναλύεται στο Παράρτημα "Β". (Οι Αρχές που εκδίδουν τα δικαιολογητικά γράφονται πάνω στα Υποδείγματα).

β. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αυτοί  -ές  υποβάλλουν  μόνο  στη  Μονάδα  που  υπηρετούν  (Στρατού
αυτικού  -  Αεροπορίας)  με  αναφορά  τους,  όπως  το  Υπόδειγμα  "2"  ,  τα αναφερόμενα                              στην      προηγούμενη     υποπαράγραφο      2α      του      παρόντος Παραρτήματος.
γ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ


- ΣΤ-6 -


Όπως  στις  προηγούμενες  υποπαραγράφους  2α,  2β,  του  παρόντος Παραρτήματος  και                              επιπλέον,             τα    δικαιολογητικά   για    τις    περιπτώσεις   που αναγράφονται στο Παράρτημα "Β".

δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ -ΕΣ:

(1)    Τα δικαιολογητικά είναι:

(α)    Απολυτήριο (κυρωμένο Φωτοαντίγραφο).

(β)    Υπεύθυνη δήλωση νέου τύπου ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία.

(γ)     Οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους:

1/ Την αστυνομική τους ταυτότητα.
2/ Τον εκλογικό τους αριθμό (όσοι έχουν).
3/ Διαβατήριο (όσοι έχουν).
4/ Βιβλιάριο Υγείας Παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).
5/ Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
6/ Τη     βεβαίωση     βαθμού     πρόσβασης     από     Λύκειο αποφοίτησης (μόνο για τις ΑΣΕΙ).
7/ Το      Στρατολογικό     Αριθμό     (Αριθμός     Στρατιωτικού

Μητρώου)(όσοι έχουν).


8/ Τον ΑΜΚΑ.
9/ Αντίγραφο  της  πρώτης  σελίδας  βιβλιαρίου Τράπεζας

ενικής  για  ΣΣΕ,  ΣΜΥ,  ΣΣΑΣ,  ΣΑΝ),  όπου  πρώτος  δικαιούχος  θα  είναι  ο  επιτυχών -ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και ο IBAN.

(δ)    Οι επιτυχόντες να προσκομίζουν εφόσον κατέχουν αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.

(2)    Υποψήφιοι-ες  για  τις  ΑΣΣΥ  που  υπηρετούν  στις  Ένοπλες

Δυνάμεις.(α)     Τα αυτά όπως τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

(β)     Πιστοποιητικό  της  Διευθύνσεως  Προσωπικού  του  Κλάδου

που υπηρετούν (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή με  διαταγή  του   ασκούντος  την  ποινική  δίωξη,  οποιουδήποτε  στρατιωτικού δικαστηρίου        για                     οποιοδήποτε  από     τα                         εγκλήματα                 που    αναφέρονται        στην υποπαράγραφο 8ζ, της Εγκυκλίου.

ε.       ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι να εισαχθούν στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών ΣΣΥ) υποψήφιοι-ες, οι οποίοι είναι Έλληνες -ίδες το γένος που δεν  έχουν  την   ελληνική  ιθαγένεια,  υποβάλλουν  τα  ίδια  δικαιολογητικά  που προβλέπονται  για  την   κατηγορία   τους  και  αναφέρονται  στις  προηγούμενες υποπαραγράφους 1β και 1στ(2) του παρόντος Παραρτήματος.

- ΣΤ-7 -

στ.     ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(1)     Οι ενδιαφερόμενοι -ες να εισαχθούν στις ΑΣΣΥ, οι οποίοι-ες ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων -ίδων του Εξωτερικού, υποβάλλουν τα ίδια δικαιολογητικά που  προβλέπονται για την κατηγόρια τους και αναφέρονται στην προηγούμενη υποπαράγραφο 1γ                            παρόντος              Παραρτήματος,  καθώς                   και          τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του Παραρτήματος "Ε" παρούσης.

(2)     Επισημαίνεται ότι,  όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη  κρατική  Αρχή  ή  Οργανισμό  ή  Ίδρυμα  και  για  το  λόγο  αυτό  είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα άλλη από την Ελληνική,  θα  πρέπει  προκειμένου να  γίνουν  δεκτά,  να  είναι  επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο Εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

ζ.       Υποδείγματα      όλων      των      απαιτούμενων      κατά       περίπτωση δικαιολογητικών, όπως στο Παράρτημα "Η".

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ (για τους εισαχθέντες ίσες):

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση. (ΚΥΑ Υπ '  αριθμ.
92605/21-9-05).

β. Πιστοποιητικό  Στρατολογικής   Καταστάσεως  τύπου    " Α "    (μόνο  για άνδρες). (ΚΥΑ Υπ ' αριθμ. 5482/28-3-05).

γ. Πιστοποιητικό Γέννησης.Ακριβές Αντίγραφο


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)


Αντιστράτηγος Γεώργιος Π. Νακόπουλος
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: