Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη 2011 Μέρος 3ο


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

1.  ΣΣΕ

α. Έδρα της ΣΣΕ

Η έδρα της Σχολής βρίσκεται νότια της Αθήνας στο Δήμο Βάρης Αττικής και συγκεκριμένα επί του οδικού άξονα Βάρης – Κορωπίου.

β.  Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΣΕ

Η    ΣΣΕ    ανήκει    στα     Επιστημονικά    Πεδία    των    Θετικών    και
Τεχνολογικών Επιστήμων.

γ. Διάρκεια    Φοιτήσεως   και    Χρόνος   Υποχρεωτικής   Παραμονής    στο
Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.

δ.      Ειδικότητες και χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

(1)    Οι απόφοιτοι -ούσες από την Πτέρυγα των Όπλων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σε ένα από τα έξι (6) Όπλα, ήτοι: ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Οργανισμό της Σχολής.

(2)    Ομοίως  οι  απόφοιτοι  -ούσες  της  Πτέρυγας  των  Σωμάτων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σ' ένα από τα τρία (3) Σώματα ήτοι: ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ.

(3)    Οι απόφοιτοι -ούσες  από την πτέρυγα των Όπλων, εφόσον καταταγούν  στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και πριν τη φοίτησή τους στο Βασικό Τμήμα Εκπαιδεύσεως Χειριστών Αεροσκαφών Ελικοπτέρων της Σχολής Αεροπορίας  Στρατού  (ΣΑΣ),  εξετάζονται  υγειονομικά  σύμφωνα  με  το  εκάστοτε ισχύον ΠΔ ερί κρίσης σωματικής ικανότητας", ώστε να κριθούν κατάλληλοι για Ιπτάμενοι Α' Κατηγορίας, άλλως μετατάσσονται στο Όπλο του Πεζικού.

ε.      Γενικά Θέματα Παρεχομένης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1) Η     εκπαίδευση    που    παρέχεται    στους    σπουδαστές    -τριες διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

(2) Όλα  τα  έξοδα  φοιτήσεως  (ενδιαίτηση   βιβλία   στολές  – φαρμακευτική  περίθαλψη) βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον, κατά τη διάρκεια φοιτήσεως λαμβάνουν μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

- Δ-2 -

(3) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

στ.    Βαθμός Αποφοιτήσεως

Σε όλους τους επιτυχόντες -ούσες αποφοίτους, απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού.

ζ.      Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η Ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET www.sse.gr.

2.    ΣΝΔ

α. Έδρα της ΣΝΔ

Η Έδρα της Σχολής βρίσκεται στον Πειραιά (Χατζηκυριάκειο). β.    Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΝΔ
Η  ΣΝΔ  ανήκει  στα  Επιστημονικά  Πεδία  των  Θετικών  και
Τεχνολογικών Επιστημών.

γ.    Διάρκεια  Φοιτήσεως  και  Χρόνος  Υποχρεωτικής  Παραμονής  στο    Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) έτη.

δ.      Ειδικότητες   και   Χρόνος   Εντάξεως   σ'   αυτές   –   Γενικά   Θέματα   
παρεχομένης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή

Η  ΣΝΔ  έχει  δύο  Τμήματα,  Μαχίμων  και  Μηχανικών,  στα  οποία εντάσσονται  από την αρχή  οι  υποψήφιοι,  σύμφωνα  με  τη  δήλωσή  τους  στο μηχανογραφικό δελτίο.

(1)     Η εκπαίδευση που παρέχεται στον σπουδαστή διακρίνεται σε
Ακαδημαϊκή Στρατιωτική και Ναυτική.
(2)     Τα  έξοδα  φοιτήσεως  ,  βαρύνουν  το Δημόσιο,  ενώ  από  τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές -τριες λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(3)     Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

ε.    Βαθμός Αποφοιτήσεως

Οι Ν. Δόκιμοι μετά από επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Σημαιοφόρου ΠΝ.

στ.  Ηλεκτρονική Διεύθυνση Σχολής στο INTERNET είναι www.hna.gr.
3.    ΣΙ

α. Έδρα της ΣΙ


- Δ-3 -


Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Δεκέλειας. β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΙ
Η ΣΙ  ανήκει  στα  Επιστημονικά  Πεδία  των  Θετικών  και Τεχνολογικών
Επιστημών.

γ. Διάρκεια   Φοιτήσεως   και   Χρόνος   Υποχρεωτικής   Παραμονής   στο     Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι (8) χρόνια.

δ.      Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Η ΣΙ έχει τρία Τμήματα, Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας, στα οποία εντάσσονται  από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωση τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

ε. Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή- Στρατιωτική  (επιπλέον  δε  για  τους  Ίκαρους  του  Τμήματος  Ιπταμένων  και  σε Πτητική).

(2) Οι σπουδαστές -τριες του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που  διαγράφονται κατά τη Διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το Τμήμα αυτό για λόγους  πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολή ή Τμήμα  επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει  βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδημαϊκό έτος, κατά το οποίο εισήχθη στο Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων ο διαγραφόμενος. Η εισαγωγή των σπουδαστών- τριών αυτών στην επόμενη Σχολή η Τμήμα προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου  ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων  και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.

(3) Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τμήματος Ιπταμένων κρίνονται                     ακατάλληλοι,     εφόσον     δεν     πληρούν     τις     προδιαγραφές     του εκτινασσόμενου καθίσματος, δηλαδή έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα  εκατοστά (1,90). Επίσης, ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους έχρι 1,90) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του μέτρου. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄  κατηγορίας  πρέπει  να  είναι  σύμφωνο  με  τα   όρια  που  καθορίζουν  οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο  αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά (ΠΔ 53/03, Αρ. 10).

- Δ-4 -

(4) Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο
2ο,3ο       ή  4ο       έτος  σπουδών  αποτυγχάνουν  στην  Πτητική  εκπαίδευση  ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το Ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για προσωπικό  εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

(5) Οι  Ίκαροι  του  Τμήματος  Μηχανικών,  με  το  πέρας  του  1ου  έτους σπουδών,  εντάσσονται  σε  μία  από  τις  ειδικότητες  ηχανικών  Αεροσκαφών, Μηχανικών                         Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών     και     Μηχανικών     Αεροπορικών Εγκαταστάσεων), σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

(6) Οι σπουδαστές -τριες των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης  διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια  του Διοικητού  αυτής  τις  ημέρες  και  περιόδους  που  προβλέπονται  στον Κανονισμό της Σχολής.

(7) Όλα  τα  έξοδα  φοίτησης  και  διαμονής  βαρύνουν  το  Δημόσιο  και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

(8) Βάση του Κανονισμού Λειτουργίας  της ΣΙ, απολυόμενος Ίκαρος, επ' ουδενί επανέρχεται στη Σχολή και αποβαλλόμενος Ίκαρος, επ' ουδενί επανέρχεται σε άλλη σχολή ή παραγωγικό κέντρο της ΠΑ.

στ.  Βαθμός Αποφοιτήσεως

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του
Ανθυποσμηναγού.

ζ.     Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της   Σχολής  στο     INTERNET  είναι  :
www.haf.gr.4.   ΣΣΑΣ

α.Έδρα της ΣΣΑΣ

Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Νέας Εγνατίας και Πλήθωνος Γεμιστού (απέναντι από το παλαιό 424 ΓΣΝΕ και το πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΣΑΣ

Η Σχολή διαιρείται σε δυο Πτέρυγες όπως παρακάτω:

(1) Πτέρυγα Υγειονομικού, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού και ανήκουν στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Ψυχολόγων, το οποίο ανήκει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

- Δ-5 -


(2) Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Στρατολογικού  και  Οικονομικού  και  ανήκουν  στο  1ο  Επιστημονικό  Πεδίο  των Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιστημών και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης αντίστοιχα.

γ. Διάρκεια   Φοιτήσεως   και   Χρόνος   Υποχρεωτικής   Παραμονής   στο     Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση

(1) Η  φοίτηση  διαρκεί  6  χρόνια  για  το  Ιατρικό,  5  για  το  Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό                           και    Φαρμακευτικό    Τμήμα    και    4    χρόνια    για    το    Οικονομικό, Στρατολογικό και Τμήμα Ψυχολόγων.

(2) Οι απόφοιτοι -ες της Σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους, να μείνουν στο Στράτευμα: Οι Ιατροί 12 χρόνια, οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί 10 χρόνια και οι Οικονομικοί, Στρατολόγοι Ψυχολόγοι 8 χρόνια.

(3) Οι επιτυχόντες μαθητές της ΣΣΑΣ, γράφονται στο 10 έτος της Σχολής και στο 1ο εξάμηνο της αντίστοιχης πανεπιστημιακής σχολής. Εάν φοιτούν ήδη σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαγράφονται και με τη βεβαίωση διαγραφής εγγράφονται με μέριμνα της ΣΣΑΣ στο ΑΠΘ στο 1ο εξάμηνο της πανεπιστημιακής σχολής της ειδικότητάς τους. Εφόσον φοιτούσαν σε σχολή ή τμήμα                 αντίστοιχο  της        ειδικότητάς     τους     για       τυχόν              αναγνώριση         μαθημάτων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον οργανισμό του ΑΠΘ και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των αντιστοίχων σχολών ή τμημάτων του.


δ.     Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής έχουν από την αρχή της φοιτήσεώς τους,  τις   ειδικότητες  των  Τμημάτων  αυτής  στα  οποία  πέτυχαν  μέσω  των Πανελληνίων εξετάσεων.


ε.      Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1) Η  εκπαίδευση  των  σπουδαστών-τριών  είναι  Ακαδημαϊκή  και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές του  Αριστοτέλειου   Πανεπιστήμιου  Θεσσαλονίκης,  σπουδάζουν  μαζί  με  τους φοιτητές και έχουν τις ίδιες με  αυτούς υποχρεώσεις. Η Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται  στις  εγκαταστάσεις  τις  Σχολής  και  κατά  τη  θερινή  διαβίωση  στην τοποθεσία Ποσείδι Χαλκιδικής.

(2) Οι  σπουδαστές  -τριες  κατά  τη  διάρκεια  της  φοίτησης,  τις εργάσιμες ώρες διαμένουν εντός της Σχολής πλην των ωρών όπου μεταβαίνουν στο  ΑΠΘ     για      να        παρακολουθήσουν    τη         διδασκαλία      των          πανεπιστημιακών μαθημάτων. Άδειες και έξοδοι  από τη σχολή, δίνονται τις ημέρες και περιόδους που      προβλέπονται                       από           τον     Οργανισμό          της   σχολής  και     το    πρόγραμμα εκπαιδεύσεως και κατά τη διάρκειά τους οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν      εκτός           αυτής,              με                   την       υποχρέωση      παρακολούθησης           των πανεπιστημιακών μαθημάτων.
στ.    Βαθμός Αποφοιτήσεως


- Δ-6 -


(1) Οι σπουδαστές -τριες που λαμβάνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστήμιου, στην οποία φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική τους  εκπαίδευση,  αποφοιτούν  από  τη  ΣΣΑΣ  και  ονομάζονται  Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι η Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ένοπλων Δυνάμεων στον  οποίο  θα  κατανεμηθούν.  Στο  1ο  έτος  σπουδών  υποβάλλουν  υπεύθυνη δήλωση  επιθυμίας  Κλάδου  και   η  τελική  κατανομή  γίνεται  ανάλογα  με  τις προβλεπόμενες  θέσεις  για  μεν  τους  Ιατρούς,  Οδοντιάτρους,  Κτηνιάτρους  και Φαρμακοποιούς κατά τη διάρκεια του 5ου έτους της φοιτήσεώς τους για δε τους Ψυχολόγους και Οικονομικούς κατά τη διάρκεια του 4ου έτους. Οι Στρατολόγοι Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι αποτελούν Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

(2) Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τη
ΣΣΑΣ είναι οι εξής:

(α) Υποστράτηγος, Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος για τους Ιατρούς και Οικονομικούς.

(β) Υποστράτηγος για τους Στρατολόγους Στρατιωτικούς Νομικούς

Συμβούλους.(γ) Ταξίαρχος (ΣΞ ή ΠΑ) ή Αρχιπλοίαρχος για τους Οδοντιάτρους,

Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς και Ψυχολόγους.

ζ.      Όλα  τα  έξοδα  φοίτησης  και  διαμονής  στη  Σχολή  βαρύνουν  το
Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

η.     Η    ηλεκτρονική    διεύθυνση    της    Σχολής    στο    INTERNET    είναι www.ssas.gr.


5.  ΣΑΝ

α. Έδρα της ΣΑΝ

Η έδρα της Σχολής είναι στο Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Α " στην Αθήνα. β.         Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΑΝ
Η Σχολή ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας.

γ.     Διάρκεια  Φοιτήσεως  και  Χρόνος  Υποχρεωτικής  Παραμονής  στο    Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.

δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής σε όλη τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους  σπουδάζουν  το  αντικείμενο  της  Νοσηλευτικής  Επιστήμης  στο  Εθνικό  και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής,  συγχρόνως με τη στρατιωτική εκπαίδευση στη Σχολή.

- Δ-7 -

ε.     Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1)       Η εκπαίδευση των σπουδαστών-τριών, είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.  Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση απαρτίζεται από τη θεωρητική και την κλινική.  Η  Ακαδημαϊκή  εκπαίδευση  διεξάγεται  στο  Εθνικό  και  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Νοσηλευτικής, εκπαιδεύονται όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς  υποχρεώσεις. Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή και σε άλλες Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις.

(2)       Οι    σπουδαστές    -τριες    κατά    τη    διάρκεια    της    φοίτησης διαμένουν  υποχρεωτικά  εντός  της  Σχολής,  εξέρχονται  δε  μόνο  με  άδεια  του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

στ.    Βαθμός Αποφοιτήσεως

Οι σπουδαστές -τριες που λαμβάνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστήμιου  και  τελειώνουν  με  επιτυχία  τη  στρατιωτική  τους  εκπαίδευση, αποφοιτούν   από   τη   ΣΑΝ  και                                                              ονομάζονται  Ανθυπολοχαγοί,  Σημαιοφόροι  η Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με  τον Κλάδο των  Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται και στελεχώνουν τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των.

ζ.      Όλα  τα  έξοδα  φοίτησης  και  διαμονής  στη  Σχολή  βαρύνουν  το
Δημόσιο και επιπλέον οι μαθητές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

η.      Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η   ηλεκτρονική    διεύθυνση    της   Σχολής   στο    INTERNET   είναι:


6.    ΣΜΥ

α.     Έδρα της Σχολής

Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα. β.        Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει
Η    ΣΜΥ    ανήκει    στα    Επιστημονικά    Πεδία    των    Θετικών    και
Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο).


γ.     Διάρκεια  Φοίτησης  και  Χρόνος  Υποχρεωτικής  Παραμονής  στο    Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση

Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες -ούσες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Στρατεύματος για 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

δ.     Κατηγορίες Ειδικότητες Κατανομή

(1) Η  είσοδος  των  υποψηφίων  γίνεται  στις  κατηγορίες  Όπλα  και
Σώματα.

- Δ-8 -

(2) Εντός  του  1ου  εξαμήνου  με  επιλογικές  διαδικασίες  γίνεται  η κατανομή των σπουδαστών -τριών, στις κατηγορίες Διοικητικοί και Τεχνικοί.

(3) Οι Τεχνικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την  ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα και στη συνέχεια στις ειδικότητές τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο ερίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

(4) Οι Διοικητικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την  ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα,  ονομάζονται  Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο ερίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

ε.      Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς

(1) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:

(α) Πεζικό

(β) Τεθωρακισμένα

(γ) Πυροβολικό

(δ) Μηχανικό

(ε) Διαβιβάσεις

τ) Αεροπορία Στρατού

(ζ) Φροντιστές των παραπάνω Όπλων

(2) Τα     Σώματα     του    Στρατού     Ξηράς     που    κατανέμονται     οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:

(α) Τεχνικό

(β) Εφοδιασμού – Μεταφορών

(γ) Υλικού Πολέμου

(δ) Έρευνας – Πληροφορικής

(ε) Υγειονομικό

τ) Γεωγραφικό

(ζ) Στρατιωτικών Γραμματέων

(η) Ταχυδρομικό

(θ) Φροντιστές Τεχνικού Υγειονομικού

Σχολή:


- Δ-9 -

στ Γενικά   Θέματα   Παρεχόμενης   Εκπαιδεύσεως   και   Ευκολιών   στη  


(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε:

(α) Ακαδημαϊκή. Με σκοπό την κοινωνική παιδεία καλλιέργεια και

την ομαλή ένταξη των σπουδαστών– τριών στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον.

(β) Στρατιωτική. Με σκοπό να καταστήσει τον -ην σπουδαστή τρια άριστο η μαχητή και διοικητή στρατιωτικών τμημάτων, ΄τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο.

(γ) Τεχνική. Με σκοπό την απόκτηση γνώσεων εμπειριών ώστε να μπορούν οι σπουδαστές -τριες να κατανοούν και να συντηρούν τα μέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.

(2) Οι  σπουδαστές  -τριες  κατά  τη  διάρκεια  της  φοίτησής  τους διαμένουν  υποχρεωτικά  εντός  της  Σχολής.  Έχουν  έξοδο  Τετάρτη,  Παρασκευή, Σάββατο  και  Κυριακή.  Εάν  το  επιθυμούν  έχουν  το  δικαίωμα  να  ενοικιάζουν διαμερίσματα  στην  πόλη  των  Τρικάλων.  Άδειες  χορηγούνται  σύμφωνα  με  τον οργανισμό της Σχολής.

(3) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

(4) Οι     δευτεροετείς     σπουδαστές     -τριες     της     Σχολής,     όταν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση  στο  δημόσιο.  Εξαιρείται  η  αποχώρηση  για  λόγους  υγείας  ή  για εισαγωγή  σε  άλλη   Στρατιωτική  Σχολή  ή  Παραγωγική  Σχολή  των  Σωμάτων Ασφαλείας.

ζ.   Βαθμός Αποφοιτήσεως

(1) Οι  Σπουδαστές  -τριες  της  Σχολής  μετά  από  2ετή  επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία Αρχιλοχία. Μετά από
19  χρόνια  υπηρεσίας  ή  8  στο  βαθμό  του  Ανθυπασπιστή  προάγονται  σε Ανθυπολοχαγούς                                   και     εξελίσσονται     ανάλογα.     Καταληκτικός     βαθμός    είναι Συνταγματάρχης για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή Αντισυνταγματάρχης για τους μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ.

(2) Αντικείμενο εργασίας

(α) Οι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί μπορούν να είναι εκπαιδευτές, επικεφαλής ή βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλής τμημάτων κ.λ.π. ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας.
(β) Τεχνικοί    Υπαξιωματικοί   συντηρούν    και    επισκευάζουν    το τεχνικό  υλικό  (άρματα,  οχήματα,  οπλισμός,  μέσα  επικοινωνιών  κ.λ.π.)  και παράλληλα είναι επικεφαλής διαφόρων τμημάτων.
(γ) Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδος τους, ως
Γενικοί Διαχειριστές αυτής.

η.     Η    ηλεκτρονική    διεύθυνση    της    Σχολής    στο    INTERNET    είναι www.smy.gr.7.    ΣΜΥΝ

α.     Έδρα της ΣΜΥΝ


- Δ-10 -

Η  Σχολή  έχει  την  έδρα  της  στις  εγκαταστάσεις  του  Πολεμικού
Ναυτικού στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΔΝΕ, στον Σκαραμαγκά.

β.     Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΜΥΝ

Η ΣΜΥΝ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογικών Επιστημών.

γ.      Διάρκεια  Φοιτήσεως  και  Χρόνος  Υποχρεωτικής  Παραμονής  στο  Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.

Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες απο τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού επί 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

δ.     Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Αμέσως μετά την κατάταξή τους ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί το λιγότερο ένα μήνα κατά την οποία κατανέμονται σε ειδικότητες. Οι Ειδικότητες έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερα πεδία γνωστικών αντικειμένων. Πεδία: Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β), Τρίτο  (Γ),  Τέταρτο (Δ) και κάθε ένα                                                                                                    περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότητες:

(1) Πεδίο Α (Διοίκησης και Διαχείρισης): Διαχειριστές ΙΑΧ).

(2) Πεδίο       Β       (Ναυτικών       Επιχειρήσεων):       Αρμενιστές       (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών.

(3) Πεδίο Γ αυτικών Όπλων) : Τεχνικός Όπλων.

(4) Πεδίο   Δ   (Τεχνολογικών    Εφαρμογών):      Ηλεκτρολόγοι,     Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών  και  Δικτύων. (για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δεν κατανεμηθεί η ειδικότητα Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων)

ε.      Γενικά   Θέματα   παρεχόμενης   Εκπαιδεύσεως   και   Ευκολιών   στη  

Σχολή(1)       Η  εκπαίδευση  στη  Σχολή  διακρίνεται  σε  θεωρητική  και

πρακτική. Οι σπουδαστές- τριες της Σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Χώρας με πλοία του ΠΝ.

(2)       Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

(3)       Οι    σπουδαστές-    τριες    κατά    τη    διάρκεια    της    φοίτησης διαμένουν  υποχρεωτικά  εντός  της  Σχολής,  εξέρχονται  δε  μόνο  με  άδεια  του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

στ.  Βαθμός Αποφοιτήσεως

(1)       Οι  σπουδαστές  -τριες  της  Σχολής  μετά  από  2ετή  επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν και ονομάζονται Κελευστές.

- Δ-11 -

(2)       Ο    ελάχιστος    χρόνος    παραμονής    σε    κάθε    βαθμό    που χρειάζεται  για  την  προαγωγή  τους  και  εφόσον  συντρέχουν  οι  λοιπές  νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

(α)    Στο βαθμό του Κελευστού τρία (3) χρόνια.

(β)    Στο βαθμό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια. (γ)          Στο βαθμό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια.
(δ)    Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου μπορούν  να εξελιχθούν μέχρι και το  βαθμό του Αντιπλοιάρχου ή Πλοίαρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ), σύμφωνα με το Ν. 3648/2008 και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της  διαφοράς του βασικού μισθού του Αρχιπλοιάρχου.

ζ.     Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η     Ηλεκτρονική      διεύθυνση     της     Σχολής      στο      INTERNET


8.     ΣΤΥΑ

α.      Έδρα της ΣΤΥΑ

Η Σχολή έχει έδρα το Αεροδρόμιο Δεκέλειας. β.       Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΤΥΑ
Η ΣΤΥΑ  ανήκει  στο  Επιστημονικό  Πεδίο  των  Τεχνολογικών
Επιστημών.

γ.      Διάρκεια  Φοιτήσεως  και  Χρόνος  Υποχρεωτικής  Παραμονής  στο      Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση

Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις της ΠΑ είναι 5 χρόνια.

δ.      Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Μετά την κατάταξη  τους οι Δόκιμοι εντάσσονται  σε μια από τις παρακάτω  ειδικότητες:  Μηχανοσυνθέτου,  Μηχανικού  Μεταφορικών  Μέσων  και Μηχανημάτων,                              Ηλεκτρολόγου   Γενικού   Οπλουργού,   Συντηρητή  Αεροπορικών Εγκαταστάσεων,  Τηλεπικοινωνιών,  Ηλεκτρονικών,  Ελεγκτού  Αναχαιτίσεων  και Γενικού Υλικονόμου, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφισταμένες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

ε.      Γενικά   Θέματα   παρεχόμενης   Εκπαιδεύσεως   και   Ευκολιών   στη  

Σχολή


Στρατιωτική.(1)     Η  εκπαίδευση  στη  Σχολή  διακρίνεται  σε  Ακαδημαϊκή  και

- Δ-12 -

(2)     Οι Δόκιμοι των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητή αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

(3)     Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

(4)     Βάση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΤΥΑ, μαθητής που απολύεται  για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της Υγειονομικής ακαταλληλότητας, δεν μπορεί να επανέλθει στη σχολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, υποψήφιος δεν μπορεί να εισαχθεί στη σχολή αν έχει αποβληθεί  από άλλη στρατιωτική σχολή και Δόκιμος που αποβάλλεται από τη σχολή, δεν επανέρχεται ποτέ σε παραγωγική σχολή της ΠΑ.

στ.    Βαθμός Αποφοιτήσεως

(1)     Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο Βαθμός

του Σμηνία.(2)     Ο   ελάχιστος    χρόνος    παραμονής    σε    κάθε   βαθμό,    που

χρειάζεται  για  την  προαγωγή  τους  και  εφόσον  συντρέχουν  οι  λοιπές  νόμιμες προϋποθέσεις είναι :

(α)       Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια

(β)       Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια

(γ)       Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια

(δ)       Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια  συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και μέχρι το  βαθμό  του Αντισμηνάρχου όσοι δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.


9.    ΣΥΔ

α.      Έδρα της ΣΥΔ

Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Σέδες (Θεσσαλονίκη). β.         Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΥΔ
Η  ΣΥΔ   ανήκει  στο  Επιστημονικό   Πεδίο   των  Επιστημών
Οικονομίας και Διοίκησης.

γ.      Διάρκεια  Φοιτήσεως  και  Χρόνος  Υποχρεωτικής  Παραμονής  στις  Τάξεις της ΠΑ μετά την Αποφοίτηση

Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος παραμονής στις τάξεις της ΠΑ
μετά την αποφοίτηση είναι 5 χρόνια.

- Δ-13 -

δ.      Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Μετά  την  κατάταξη  της  οι Δόκιμοι  εντάσσονται  σε  μία  από  της παρακάτω                       Ειδικότητες:    Μετεωρολόγου,    Αμύνης    Αεροδρομίων,    Ταμειακού, Στρατολόγου και Πληροφοριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφισταμένες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.Σχολή


ε.      Γενικά   Θέματα   παρεχομένης   Εκπαιδεύσεως   και   Ευκολιών   στη  


(1)     Η  εκπαίδευση  στη  Σχολή  διακρίνεται  σε  Ακαδημαϊκή  και

Στρατιωτική.(2)     Οι Δόκιμοι των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της

φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχόλης.

(3)     Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

(4)     Βάση  του  Κανονισμού Λειτουργίας  της  ΣΥΔ,  μαθητής  που απολύεται  για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της Υγειονομικής ακαταλληλότητας, δεν μπορεί  να  επανέλθει  στη   σχολή  καθ'  οιονδήποτε  τρόπο  και  Δόκιμος  που αποβάλλεται από τη σχολή, δεν επανέρχεται ποτέ σε παραγωγική σχολή της ΠΑ.

στ.    Βαθμός Αποφοιτήσεως

(1)     Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός

του Σμηνία.(2)     Ο   ελάχιστος    χρόνος   παραμονής    σε   κάθε    βαθμό,    που

χρειάζεται  για  την  προαγωγή  τους  και  εφόσον  συντρέχουν  οι  λοιπές  νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

(α)       Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια.

(β)       Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια. (γ)            Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια.
(δ)       Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15 συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη ΣΥΔ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο  βαθμό  του   Ανθυπασπιστή.  Μετά  την  προαγωγή  τους  στο  βαθμό  του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου όσοι δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.


10.           ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α.      Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους  αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990.

- Δ-14 -

β.      Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές,       σύμφωνα         με τις   διατάξεις     του     Ν.         2525/1997 (ΔΕΚ          188Α'),    όπως αντικαταστάθηκαν  με  το  άρθρο  1  παράγραφος  2  του  Ν.  2909/2001,  ή  με  το σύστημα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο  ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο  έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο  του  έτους  εισαγωγής  τους  στη  Σχολή  από  την  οποία  διαγράφονται.  Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα      το      ίδιο    ακαδημαϊκό  έτος. Η        εισαγωγή     των σπουδαστών-τριών-τριών αυτών  στη  Σχολή  ή  Τμήμα   επόμενης  προτίμησης  γίνεται  με  απόφαση  του Υπουργού          Παιδείας Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου -ης που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του -ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και      της   σχετικής                γνωμάτευσης  της         οικείας,  κατά  περίπτωση,        Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ).

γ.      Όσοι  -ες  σπουδαστές  -τριες  των  σχολών  του  προηγούμενου εδαφίου   διαγράφονται  για  λόγους  υγειονομικής  ακαταλληλότητας  ή  πτητικής ανεπάρκειας μετά τις 15  Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους υπό τις ίδιες  προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών     της               Σχολής                  ή                      Τμήματος      της           επόμενης    προτίμησης     του μηχανογραφικού  τους  δελτίου,  για  την  οποία  έχουν  συγκεντρώσει  βαθμολογία τουλάχιστον  ίση  με  αυτήν  του  τελευταίου  εισαχθέντα  στη  Σχολή  ή  Τμήμα  το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της  διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου -ης, που  υποβάλλεται  το  πρώτο  δεκαπενθήμερο  του  Σεπτεμβρίου  του  επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.

δ.      Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι σπουδαστές -τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

ε.      Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από  τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο σπουδαστής- τρια που  διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές  ή  Τμήματα  εκτός  των  Στρατιωτικών   Σχολών  και  των  Σχολών  της Αστυνομικής Ακαδημίας.

στ.    Όσοι -ες διαγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Στρατιωτικών Σχολών  Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται και  τους  παρέχεται  δικαίωμα  λήψης   αναβολής  κατάταξης  λόγω  σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

- Δ-15 -

ζ.      Όσοι -ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν υποβάλλουν  την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

η.     Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή- τριας από ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην   περίπτωση   των   υποψηφίων   των υποπαραγράφων 10β και 10γ ιαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή
ή   Τμήμα   της   επόμενης   προτίμησής   του   που   έχει   δηλώσει   στο         
μηχανογραφικό δελτίο.
Ακριβές Αντίγραφο


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: