Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη 2011 Μέρος 1ο


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

διαγωνισμό για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών ΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

1. Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Άμυνας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

2.     Επισημαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2008
2009, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/Α', δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων  ως   επιλαχόντων  για  πλήρωση  τυχόν  κενών  θέσεων,  οι  οποίες δημιουργούνται λόγω μη  παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως των υποψηφίων      που       έχουν κριθεί  εισακτέοι                         στις    Σχολές  αυτές,   βάσει          των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. Οι  περιπτώσεις  πού  αφορούν  στις  ειδικές  κατηγορίες  των  υποψηφίων, ορίζονται  από  τον  Ν.  3648/2008   ΦΕΚ  38/Α'  (σε  συμφωνία  και  με  τους  Ν.
1294/1982 ΦΕΚ 122/Α, Ν. 2517/1997 ΦΕΚ 160/Α', Ν. 2552/1997 ΦΕΚ
266/Α')  και  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  "Β",  όπου  σημειώνονται  και  τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

4.     Σε  περίπτωση  που  ο  αριθμός  των  υποψηφίων  σε  κάθε  μια  των ειδικών  κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις:

α.     Των περιπτώσεων παρ. 1 α και  του άρθρου 11 Ν. 3648/08 συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής σειράς.


-3-

β.     Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της  περίπτωσης  παρ.  1γ  του  άρθρου  11  του  Ν.  3648/2008  (Έλληνες  -ίδες Εξωτερικού), δε  μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους οιασδήποτε κατηγορίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

5.    Όλοι  οι  υποψήφιοι  -ες  για  τα  ΑΣΕΙ   ΑΣΣΥ,  που  μετέχουν  στις εξετάσεις του  Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων  για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ                σε  ιδιαίτερες       εξετάσεις   «Προκαταρκτικές  Εξετάσεις           (ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές,  Υγειονομικές, Αθλητικές) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βάσει του Ν. 2225/1994 ΦΕΚ  121/Α'. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή  γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 1351/1983   - ΦΕΚ 56/Α' και το Ν. 1911/1990, - ΦΕΚ 160/Α',  όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και το ΠΔ 91/1992 ΦΕΚ 44/Α'. Λεπτομέρειες που αφορούν στις ΠΚΕ, αναφέρονται στο Παράρτημα "Γ".

6.     Για να επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων                      οποιοσδήποτε            υποψήφιος    στις   Στρατιωτικές   Σχολές   πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθμολογίασύμφωνα με  τα  καθοριζόμενα από το Ν.
2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α'.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7.     Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν, σύμφωνα με το Ν.
1911/1990, - ΦΕΚ 160/Α', όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2913/2001 ΦΕΚ
102/Α', άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙΣΣΥ. Γενικές  Πληροφορίες για τις Στρατιωτικές Σχολές, αναφέρονται στο Παράρτημα "Δ’.

8.     Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ
και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α.     Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι
-ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη  διατύπωση, όταν εισαχθούν, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 ΦΕΚ 217/Α').

β.     Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζουν τα ΠΔ 133/2002 ΦΕΚ 109Α', ΠΔ 53/2003 ΦΕΚ 59/Α', ΠΔ 207/2007 ΦΕΚ 233/Α' και ΠΔ 54/2010 – ΦΕΚ 93/Α'.

γ.     Να  είναι  κάτοχοι  τίτλου  σπουδών  που  θα  τους  επιτρέπει  τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.


-4-

δ.     Η    αναγραφόμενη    διαγωγή   στον    τίτλο    σπουδών   να    είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

ε.     Ηλικία
προϋποθέσεις:


(1)  Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω

(α)  Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την

1η Ιανουαρίου 1990. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:

1/     Στη    ΣΣΕ    και    οι    υπηρετούντες    στις    Ένοπλες
Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την     1η Ιανουαρίου
1988.
2/     Στη  ΣΙ  και  οι  υπηρετούντες  στις  ΕΔ  Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.
1991.


(β)     Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά     την 1η Ιανουαρίου


(2)    Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το
21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου  του  έτους  συμμετοχής  τους στις  εξετάσεις. Διόρθωση  ηλικίας  με  δικαστική                                 απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 3 Δεκεμβρίου 1990 και μεταγενέστερα.

στ.  Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ θα πρέπει:

(1)  Να    μην    έχουν   καταδικαστεί    σε    ποινή    καθείρξεως   για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,  δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση,  ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του  Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών,  προσβολή  της  Σημαίας  ή  του  Στρατού,  νομοθεσίας  σχετική  με  τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

(2)  Να     μη     διώκονται    για    εγκλήματα     ή     αδικήματα    που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3)  Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά Στρατιωτική Σχολή ΣΕΙ ΑΣΣΥ) και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής.δικαιωμάτων.


(4)  Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους

-5-
ζ.     Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος -α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών  του   καθηκόντων  λόγω  θρησκευτικών  ή  άλλων  δοξασιών  και πεποιθήσεων,  εφαρμογής   τυγχάνουν  οι  σχετικές  διατάξεις  των  Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΣ

9.     Όσοι -ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο  Μηχανογραφικό  Δελτίο  του  Υπουργείου  Παιδείας  Δια  Βίου  Μάθησης  και Θρησκευμάτων και αφετέρου να  υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 06 Μαΐου 2011 (ευανάγνωστη  ημερομηνία  σφραγίδας ταχυδρομικής      υπηρεσίας,          δημοσίας        ή            ιδιωτικής),                      μια   πλήρη               σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος
«ΣΤ» ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους ή στη ΔΑΕ αν αυτή είναι Σχολή της  Πολεμικής  Αεροπορίας.  Μετά  την  ημερομηνία  αυτή  δε  γίνονται  δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 06 Ιουνίου 2011, με την ίδια διαδικασία   τα   δικαιολογητικά   τους όπως   αυτά   αναγράφονται   στο                                                                                                                 Παράρτημα "Ε" της παρούσας Προκηρύξεως.

10.  Οι   Υπηρεσίες   που   υποβάλλονται   τα   δικαιολογητικά   είναι        
αποκλειστικά και μόνο οι ακόλουθες:

α.        Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων
Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ. : 210 8904093-4-5, 210 8904126-7, FΑΧ
210 8970232 και 210 8904094.

β.     Για τη ΣΝΔ:

Εφόσον  πρόκειται  για  συστημένη  επιστολή:  Γενικό  Επιτελείο
Ναυτικού  (Για  τη  Σχολή  Ναυτικών Δοκίμων), Λεωφόρος  Μεσογείων  229  (ΤΓΝ
1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. Εσωτ ΓΕΝ 51154, 51155.

Εφόσον πρόκειται για κατάθεση αίτησης αυτοπροσώπως: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς ΤΚ 18539, Τηλ 2104581337, FAX 2104581397

γ.     Για  τη  ΣΙ,  ΣΤΥΑ,  ΣΥΔ  : Διοίκηση Αεροπορικής  Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Α7), Δεκέλεια Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8191722, 210-8191724 και FΑΧ: 210 2466694, 210-8191725.

δ.     Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων - Πλήθωνος
Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 962112 962191.

ε.     Για  τη  ΣΑΝ:  Σχολή  Αξιωματικών  Νοσηλευτικής-  Στρατόπεδο
"ΣΑΚΕΤΑ" "Α"        ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609,
210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.

στ.  Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 τηλ. 24310-38635, 24310 38637, 24310 39632.

ζ.     Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229  (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός,  Αθήνα, τηλ. 210 6551154, 210 6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 2105531742 -
2105531744).

-6-
11.  Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών γράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος "Η".

12. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Σχολών θα ανακοινώσουν την  κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στις 18 Μαΐου 2011 και για τους Έλληνες ίδες Εξωτερικού 14 Ιουνίου 2011, στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα,  Σόλωνος 34 Τηλ. 2103630081,
2103630579 για υποψηφίους ΣΞ, 2103630742, 2103630247 για υποψηφίους ΠΝ και 2103630076 και 23103630360 για υποψηφίους ΠΑ και Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Γεωργίου  1,  Τ.Κ.   54640  -  Τηλ.:2310893238  και  2310893378),  σ'  όλα  τα Στρατολογικά Γραφεία της μόνιμης διαμονής των υποψηφίων και επιπλέον:

α.     Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα  www.sse.gr. β.    Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα  www.hna.gr.
γ.     Η ΔΑΕ για τις Σχολές της ΠΑ Ι, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) στην ιστοσελίδα
δ.     Η    ΣΣΑΣ    στην    είσοδο    της    Σχολής    και    στην    ιστοσελίδα

www.ssas.gr.

ε.     Η    ΣΑΝ     στην    είσοδο    της    Σχολής    και     στην     ιστοσελίδα www.san.mil.gr.

στ.  Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα  www.smy.gr.


ζ.     Η    ΣΜΥΝ    στην    εξωτερική    Πύλη    των    εγκαταστάσεων    του Πολεμικού                           Ναυτικού         στο        Σκαραμαγκά         και         στην         ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr/smyn.

13.  Οι  υποψήφιοι  -ες  με  τα  ελλιπή  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  τα συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές μέχρι την
25 Μαΐου 2011 η οποία και θα είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους και όχι η  ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής. Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που έγιναν δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις ίδιες θέσεις την 31 Μαΐου 2011. Οι  αντίστοιχες ημερομηνίες για τους Έλληνες -ίδες Εξωτερικού, είναι 20 και 27 Ιουνίου 2011.

14.  Οι υποψήφιοι -ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν/διορθώσουν αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές και από τη ΔΑΕ, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί – Οργανισμοί λειτουργίας τους.

15. Οι υποψήφιοι -ες, που τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το Υπουργείο Παιδείας Δια                   Βίου Μάθησης               και   Θρησκευμάτων,    υποχρεούνται   κατά    την ημερομηνία κατατάξεώς τους, ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  αυτή  το  αργότερο,  να  προσκομίσουν  στην  αντίστοιχη  Σχολή  τα δικαιολογητικά                    που     αναγράφονται    στις     παραγράφους    1τκαι                 2(δ)            του Παραρτήματος Τ" της παρούσης Εγκυκλίου και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατατάξεως κατά την ημερομηνία που κατατάσσονται στη Σχολή, διαφορετικά δε θα  γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση  αδυναμίας  εγκαίρου  προσκομίσεως  των   προαναφερθέντων  στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να  καταθέτουν κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, υπεύθυνη δήλωσή τους όπου θα δηλώνουν ότι:

-7-

α.     Έχουν ήδη  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β.     Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός τριάντα  (30)   ημερολογιακών  ημερών,  από  την  ημερομηνία  παρουσιάσεως- κατατάξεως στη Σχολή που εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία των.

γ.     Κατά την ημέρα κατατάξεώς τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νομίμου  κατατάξεως που προβλέπονται στην παρούσα, η ύπαρξη των οποίων τελικά θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός  των  χρονικών  ορίων  που  καθορίστηκαν  στην  υποπαράγραφο  15β.  Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε θα  γίνονται  δεκτοί  προς  κατάταξη.  Επισημαίνεται  ότι,  σε  περίπτωση  κατά  την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω, δεν έχουν προσκομισθεί στη  Σχολή  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στην  παρούσα,  τότε  ο υποψήφιος με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα απομακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι  ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη. Για τους υποψήφιους που ανήκουν  στην  κατηγορία  των  Ελλήνων  δων  Εξωτερικού  ισχύουν  όσα  τους αφορούν, από τα αναφερόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας.

16. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι να υποβάλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες τους (και μόνο σε αυτές), για να περιέλθουν στην  αντίστοιχη Υπηρεσία της παραγράφου 10 με μέριμνα των Μονάδων τους, όπως ορίζεται και  για  τους ιδιώτες. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις παραγράφους 1δ και 2β του Παραρτήματος Τ" της παρούσας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

17.  Οι  υποψήφιοι  -ες  που  θα  γίνουν  δεκτοί  μετά  τον  έλεγχο  των δικαιολογητικών,  θα  ενημερωθούν  την  31  Μαΐου  2011  και  οι  Έλληνες  -ίδες Εξωτερικού  την  27 Ιουνίου 2011 με δική τους ευθύνη από τη Σχολή πρώτης προτίμησης (ιστοσελίδα ή  τηλέφωνο Σχολής), τα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού και τα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου μονίμου διαμονής, για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τόπο και χρόνο παρουσιάσεως.

18.  Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα γίνουν σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί όπως αναφέρεται στην προηγούμενη  παράγραφο 17. Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα :

α.     Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης προτίμησης. β.          Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 κάθε ημέρας.
γ.     Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές κατά το παρελθόν.

δ.     Θεωρείται ποκλειστικός" ο υποψήφιος που δήλωσε μία και μόνο Σχολή και "Κοινός" εκείνος -η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.

ε.     Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί -ες έχοντας μαζί  τους  υποχρεωτικά, την  αστυνομική  τους  ταυτότητα,  το  δελτίο  ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας Δια  Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και φωτοτυπία    (Φ/Α)          της     αίτησης-υπεύθυνης    δήλωσης                      που υπέβαλαν                                   για              τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

-8-

19.  Υποψήφιοι -ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα γίνονται  δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Α ρ χ ή ς  μ ε φωτογραφία    σφραγισμένη,                         όπου                  θα         αναγράφεται            ότι    έχουν    καταθέσει   τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΔΒΜΘ Αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους που αυτές διεξάγονται.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

20.  Όλοι οι υποψήφιοι -ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν     σε                          ψυχομετρική           δοκιμασία,   υγειονομική   εξέταση    και   αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της πρώτης Σχολής προτίμησής τους. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, όπως στο Παράρτημα "Γ".

21.  Υποψήφιοι  -ες  που  θα  διαγωνισθούν  στα  ειδικά  μαθήματα  του Υπουργείου  Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα                           τα    δηλώσουν στην       Αίτηση   Υπεύθυνη  Δήλωσή  τους  για  να  προγραμματιστούν  ανάλογα. Επίσης,  θα   πρέπει  να  φέρουν  κατά  την  παρουσίασή  τους  βεβαίωση  του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των  ειδικών  μαθημάτων  του   Υπουργείου   Παιδείας  Δια  Βίου  Μάθησης  και Θρησκευμάτων.

22.  Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ – ΣΝΔ ΣΙ  ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥ ΣΜΥΝ ΣΤΥΑ ΣΥΔ, καθώς και η κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψήφιων  πρακτικά   ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ,  ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ  – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ  ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ  και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων και τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών, στις ιστοσελίδες αυτών και στα  Γραφεία  Ενημερώσεως  ΥΕΘΑ  Αθηνών   ή   Θεσσαλονίκης  (Δνσεις  στην παράγραφο 12 της παρούσης) και επιπλέον:

α.      Για τους υποψηφίους -ες της ΣΣΕ στην είσοδο του 401 ΓΣΝΑ ανελλοπούλου 1 και Μεσογείων ΤΚ 11525, Τηλ. 210 7494000).

β.      Για  τους  υποψηφίους  -ες  των  ΣΙ,  ΣΤΥΑ,  ΣΥΔ  στο  Κέντρο Αεροπορικής  Ιατρικής  (ΚΑΙ),  (251  Γενικό  Νοσοκομείο  Αεροπορίας,  Αθήνα,  Π. Κανελλοπούλου 3, (πρώην Λ. Κατεχάκη) ΤΚ 11525, τηλ. 210 7464750), στην 128
ΣΕΤΗ (Καβούρι, Λητούς και Ακτής 1, ΤΚ 16671, τηλ. 210 8915036, Αττική) και στην πύλη της Αεροπορικής Βάσης Δεκελείας..

γ.       Για τους υποψηφίους -ες της ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού προς τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο Σκαραμαγκά.

23.  Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές  ενστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α'. Όπως σε κάθε δημόσιο  διαγωνισμό,  υπάρχει  η  δυνατότητα  πρόσβασης  των  υποψηφίων  σε στοιχεία  που  αφορούν  τους  λοιπούς  συνυποψηφίους  τους,  τηρουμένων  των διατάξεων   –  περιορισμών  που                               θέτει        ο  Ν.   2472/1990   (Περί                                                      προσωπικών δεδομένων)

24.  Οι υποψήφιοι -ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν και θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως να μην είχαν δηλώσει τη Σχολή ή τις Σχολές από τις οποίες αποκλείστηκαν.

-9-

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


25.  Το πρόγραμμα των ΠΚΕ θα είναι κοινό για όλες τις Σχολές και θα καταρτισθεί από τις ίδιες μετά από σύσκεψη που θα γίνει με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/ B' ΚΛΑΔΟΣ/B2 (ΔΕΚΠ).

26.  Τα πρακτικά που θα συντάσσονται από τις Επιτροπές υποβάλλονται στους αρμόδιους φορείς τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων.

27.  Οι  Μονάδες  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  στις  οποίες  υπηρετούν υποψήφιοι των Σχολών, να τους χορηγούν έγκαιρα με βάση την παρούσα, ΦΠ για
936 ΚΔΟ, Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, 128 ΣΕΤΗ και ΚΔΟ Θεσσαλονίκης, ΣΜΥ (Τρίκαλα) και ΣΜΥΝ καραμαγκά) ανάλογα με τον τόπο παρουσιάσεως των υποψηφίων  για  τις  ΠΚΕ.  Μετά  το  τέλος  των  εξετάσεων  ή  στην  περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου Οπλίτου, οι Σχολές να ενημερώσουν αμέσως τα ΚΔΟ, τα οποία και να τους χορηγούν ΦΠ, για να επιστρέψουν στις Μονάδες το ταχύτερο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Σώματα Ασφαλείας  και το Λιμενικό Σώμα, τα οποία  παρακαλούνται  να  ενεργήσουν  ανάλογα  και  σύμφωνα  με  τις  κείμενες διατάξεις.

28.  Οι  υποψήφιοι  -ες  που  καλούνται  για  κατάταξη  στις  Ένοπλες Δυνάμεις κατά την περίοδο της όλης διαδικασίας των ΠΚΕ , να απευθύνονται στο Στρατολογικό  Γραφείο  που  ανήκουν,  προκειμένου  να  εξετασθεί  η  δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

29.  Οι Σχολές έχουν δικαίωμα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων  των   δικαιολογητικών  ή  πιστοποιητικών  των  εισαγομένων  σπουδαστών
-τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, ότι εισήχθηκαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.

30.  Οι  μη  εισαγόμενοι  υποψήφιοι  -ες  μπορούν  με  αίτησή  τους,  να παραλάβουν   τα  δικαιολογητικά  που  κατέθεσαν  για  τη  συμμετοχή  τους  στις εξετάσεις, με δική τους  ευθύνη εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως των αποτελεσμάτων. Τα δικαιολογητικά θα καταστρέφονται μετά την παρέλευση 2 ετών (δεν  επιστρέφονται  η  αίτηση,  η  βεβαίωση   Λυκείου το  φωτοαντίγραφο  του απολυτηρίου Λυκείου και οι φωτογραφίες).

31.  Το  ΓΕΕΘΑ καθώς  και  τα  ΓΕΣ   ΓΕΝ   ΓΕΑ/ΔΑΕ,  με  Εγκύκλιο Διαταγή  του  ΥΕΘΑ,  καλούν  τους  επιτυχόντες  να  καταταγούν  στα  ΑΣΕΙ,  σε καθορισμένη  ημερομηνία.  Η  πρόσκληση  κοινοποιείται  από  τα  Μέσα  Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο (INTERNET).

32.  Η  πρόσκληση  των  εισακτέων  στις  ΑΣΣΥ  γίνεται         με  εγκύκλιο Διαταγή                 προσκλήσεως,   με    μέριμνα    του   Κλάδου   που    ανήκουν   οι    Σχολές (ΓΕΣ/ΔΕΚΠ,  ΔΝΕ                 και  ΔΑΕ)            και   κοινοποίησή    της       από          τα    Μέσα    Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο (INTERNET).

33.  Το ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ) θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ  μέσω  των  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης.  Ολόκληρη  η  Προκήρυξη δημοσιεύεται στην    ιστοσελίδα                           του      ΓΕΕΘΑ         στην  ηλεκτρονική         διεύθυνση: www.geetha.mil.grκαθώς και στις ιστοσελίδες όλων των σχολών.

-10-

34.  Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, για τα ακόλουθα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους:

α.     Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις
Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες
-ίδες  του  Εξωτερικού  στην  υλοποίηση  όσων  διατάξεων  της  παρούσας  κατ' αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.

β.     Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων να κοινοποιήσει την παρούσα, μέσω του Σχολικού Δικτύου, σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας.

γ.      Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ Τμήμα Ελληνοπαίδων Εξωτερικού να κοινοποιήσει την παρούσα σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού.

δ.     Οι Λυκειάρχες να ενημερώσουν τους Μαθητές της Γ' Τάξεως του Λυκείου τους, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας και να συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους για την συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφίου και την ορθή και έγκαιρη αποστολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

35.  Επιπλέον, πληροφορίες για τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών -τριών στις Στρατιωτικές Σχολές, αναφέρονται στο Παράρτημα "Δ".Ακριβές Αντίγραφο


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)


Ευάγγελος Βενιζέλος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»    Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υποψηφίων και Σχολών
«Β»    Ειδικές Κατηγορίες και Αντίστοιχα Δικαιολογητικά
«Γ»     Διαδικασίες Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)
«Δ»    Πληροφορίες Σχετικές με τις Σχολές
«Ε»    Στοιχεία που Αφορούν στους Έλληνες ίδες του Εξωτερικού.
«ΣΤ» Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
«Ζ»    Στοιχεία που Αφορούν στους Μονίμους Υπξκούς του Στρατού Ξηράς
«Η»    Υποδείγματα Δικαιολογητικών (1 - 9)

Δεν υπάρχουν σχόλια: