Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη 2011 Μέρος 2ο


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2 (ΔΕΚΠ)
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τηλ.  210-6574186
Αθήνα, 15 Απρ 2011ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.     Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται  από  τον  Ν.  3648/2008   ΦΕΚ  38/Α'  (σε  συμφωνία  και  με  τους  Ν.
1294/1982 ΦΕΚ 122/Α, Ν. 2517/1997 ΦΕΚ 160/Α', Ν. 2552/1997 ΦΕΚ
266/Α') όπως παρακάτω:

«Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 ΦΕΚ 38/Α'

Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

1.α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών ΣΕΙ−ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά  σειρά  επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i.        Τέκνα πολυτέκνων.
ii.       Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

β.    Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό  (10%)   επ αυτού,  σε  κάθε  περίπτωση  όμως  τουλάχιστον  ένα  άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i.         Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις,  καθώς  και  στρατιωτικών  και  των  τριών  Κλάδων  των  Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

ii.        Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο  ή  στην  ειρήνη  κατά  την  εκτέλεση  διατεταγμένης  υπηρεσίας  και  ένεκα αυτής.

iii.       Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών,  που  συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής  περιόδου  από  την  20ή  Ιουλίου  έως  την  2 Αυγούστου  1974  στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που  έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.


- Β-2 -

γ.     Οι Έλληνες - ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν.  1351/1983   (ΦΕΚ  56  Α΄),  όπως  οι  διατάξεις  αυτού  τροποποιήθηκαν  και συμπληρώθηκαν  με  τις   διατάξεις  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  10  του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄).

2. Σε  περίπτωση  ύπαρξης  κενών  θέσεων  αυτές  συμπληρώνονται  από υποψηφίους της γενικής σειράς, πλην της κατηγορίας 1α.γ.»«Άρθρο 3 Ν. 1351/1983 ΦΕΚ 56/Α' Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
1.       Όσοι    υπάγονται    στις    παρακάτω    περιπτώσεις    ανήκουν    στους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών με τις ακόλουθες διακρίσεις:

α.  Ελληνες εξωτερικού: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ελληνες ή τα παιδιά που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Έλληνας και που οι ίδιοι  ή  ένας   τουλάχιστον   από  τους  γονείς  τους  κατοικούν  και  διαμένουν  ή κατοικούσαν  και  διέμεναν  στο  εξωτερικό,  πέντε  τουλάχιστον  χρόνια  κατά  την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιλογή, με την  προϋπόθεση  ότι  ο  υποψήφιος  σε  κάθε  περίπτωση  έχει  τελειώσει  τρεις τουλάχιστον τάξεις σχολείου μέσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή ότι έχει τελειώσει τις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στο εξωτερικό.»«Ν.2517/1997 ΦΕΚ 160/Α'

Τέκνα  Ελλήνων  υπαλλήλων  που  ο  ένας  τουλάχιστον  των  γονέων  τους υπηρέτησε, επί πέντε (5) πλήρη έτη ή πέντε (5) σχολικά έτη σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα  κατά  την  τελευταία  δεκαετία  πριν  από  την  ημερομηνία  υποβολής  της αίτησης του υποψηφίου και με την προϋπόθεση ότι ο  υποψήφιος τελείωσε με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τρεις (3) τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στο εξωτερικό, κατά το χρόνο που ο γονέας του υπηρετούσε                         στο    εξωτερικό.    Εάν    ο    γονέας    επανήλθε    στην    Ελλάδα    για υπηρεσιακούς λόγους χωρίς αίτησή του κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους της απόσπασής  του  και  μετά  την  έναρξη  του  σχολικού  έτους  κατά  το  οποίο  ο υποψήφιος  πληροί  την  προϋπόθεση  της  πλήρους  φοίτησης  της  τρίτης  τάξης δευτεροβάθμιας              εκπαίδευσης         ή        της                         τελευταίας              τάξης του                 Λυκείου,    κατά περίπτωση, θεωρείται ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση.»


- Β-3 -

« Άρθρο 12 Ν. 2552/1997 ΦΕΚ 266/Α'

Α.1)     Από  το  ακαδημαϊκό  έτος  1998-1999  επιτρέπεται  κατ'  εξαίρεση πέραν του  εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.
11 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 και της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997, στις             Στρατιωτικές      Σχολές      Υπαξιωματικών     των      Ενόπλων     Δυνάμεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 11 παρ. 4 του ν. 1911/1990, όπως  ισχύει  σήμερα,  αναφορικά  με   την  εισαγωγή  γυναικών  στα  Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών και ανδρών στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Το  ποσοστό των υποψηφίων των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, που εισάγεται κατ' έτος σε  καθεμία  από τις Σχολές, καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς κάθε Σχολής και είναι ενιαίο για το σύνολο των υποψηφίων όλων των κατηγοριών αυτών.»

«Ν. 1294/1982 ΦΕΚ/122/Α' Άρθρο  μόνον.

1.      Στο άρθρο 1 του Ν. 3298/1955 προστίθεται, παράγραφος 3, που έχει ως εξής:
"3.       Επί πλέον του αριθμού εισακτέων που καθορίζεται με την πιο πάνω προκήρυξη εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 20 % από τους υπόλοιπους επιτυχόντες μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. Η εισαγωγή τους γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων, που έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής ως μόνιμοι Υπαξιωματικοί, τουλάχιστο ένα έτος κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στη Σχολή. Ως αποδεικτικό της πιο πάνω ιδιότητάς τους ορίζεται, το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τη μονάδα στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος".»

2.      Για     την     κάθε     ειδική     κατηγορία     απαιτούνται     τα     παρακάτω δικαιολογητικά:

α.     Τέκνα Πολυτέκνων

(1)     Βεβαίωση  κυρωμένη  από  την  Ανωτάτη  Συνομοσπονδία Πολυτέκνων  (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή, Υπόδειγμα «4»).
(2)     Πιστοποιητικό    Οικογενειακής    Κατάστασης    του    πατέρα (Υπόδειγμα 7) από το οικείο δήμο, στα μητρώα αρρένων - θηλέων του ή στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος.

β.     Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα (Υπόδειγμα
«7») από τον οικείο δήμο, στα μητρώα αρρένων δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος.


- Β-4 -

Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  τριτεκνία  λόγω  δευτέρου  ή  και περισσοτέρων                             γάμων,    θα    πρέπει    να    προσκομίζονται   δικαιολογητικά   .χ. Δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών. Σε κάθε  περίπτωση, θα ληφθούν υπόψη τα καθοριζόμενα από τον Ν. 3454/2006 - ΦΕΚ 75Α' (άρθρο 3) που αφορούν τις προϋποθέσεις παροχών λόγω τριτεκνίας.γ.      Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές  επιχειρήσεις,  καθώς  και  στρατιωτικών  και  των  τριών  Κλάδων  των  Ενόπλων                            Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(1)      Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ ως Υπόδειγμα «
(2)      Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου  Κλάδου,  που  να  έχει  εκδοθεί  εντός  τελευταίου  εξαμήνου  και  να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.
(3)      Εκκαθαριστικό  Σημείωμα  για  συνταξιούχο  στρατιωτικό  ως
Υπόδειγμα «6» ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.
(4)      Πιστοποιητικό    Οικογενειακής    Κατάστασης    του    πατέρα
(Υπόδειγμα «7»)δ.        Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής
(Υπόδειγμα «7»)

(1) Βεβαίωση όπως Υπόδειγμα «3».
(2) Πιστοποιητικό   Οικογενειακής   Κατάστασης    του   πατέρα
ε.        Τέκνα     Ελλήνων     Μονίμων    Στρατιωτικών     Εφέδρων     και     Κληρωτών  οπλιτών,  που  συμμετείχαν  με  οποιονδήποτε  τρόπο  στα  πολεμικά                 γεγονότα  της  χρονικής  περιόδου  από  την  2 Ιουλίου  έως  την  2 Αυγούστου
1974 στην Κύπρο, καθώς και στα  γεγονότα  που  έλαβαν χώρα το  1964 στην  Τυληρία και  Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της  Κύπρου.

(1)       Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ
ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ ΓΕΝστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο  πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.
(2)       Πιστοποιητικό  Οικογενειακής  Κατάστασης  του  πατέρα
(Υπόδειγμα «7»)


- Β-5 -

ζ. Οι Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού

Όπως στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας Προκήρυξης.Ακριβές Αντίγραφο


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)

Αντιστράτηγος Γεώργιος Π. Νακόπουλος
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗΝ  ΕΔΥΕΘΑ 24/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2 (ΔΕΚΠ)
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τηλ.  210-6574186
Αθήνα, 15 Απρ 2011


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) ΓΕΝΙΚΑ

1.  Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σ' ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει:

α.     Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. β.        Υγειονομικές εξετάσεις.
γ.     Αθλητικές δοκιμασίες.

2.  Οι διαδικασίες, για κάθε μία από τις ανωτέρω δοκιμασίες εξετάσεις, είναι ενιαίες  και   ισχύουν  για  όλες  τις  Σχολές,  εκτός  ορισμένων  εξαιρέσεων  που περιγράφονται παρακάτω.

3.  Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι -ες που δήλωσαν τις Σχολές του Ναυτικού (ΣΝΔ,  ΣΜΥΝ),  αλλά  με  άλλη  Σχολή  πρώτης  προτίμησης,  θα  εξετάζονται  με μέριμνα της Σχολής  πρώτης προτίμησης και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

4.  Ομοίως,  οι  κοινοί  υποψήφιοι  -ες  που  έχουν  δηλώσει  και  τη  Σχολή Ικάρων/Τμήμα                             Ιπταμένων    αλλά    με    άλλη    Σχολή    πρώτης   προτίμησης,    θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ σε επιπλέον ειδικές δοκιμασίες που προβλέπονται  για  τους  Ιπταμένους,        εφόσον  κρίθηκαν  κατάλληλοι  στις  λοιπές ΠΚΕ, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης.

5.  Διευκρινίζεται  ότι,  οι  υποψήφιοι  -ες  με  πρώτη  Σχολή  προτίμησης  τις παραπάνω  αναφερόμενες Σχολές (ΣΝΔ ΣΙ/ΙΠΤ ΣΜΥΝ), οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειμένου να κριθεί η  καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

6.    Η ψυχομετρική δοκιμασία, θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή αρμοδίων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι -ες θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας)  και προφορική, για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς των για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7.  Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα γίνει με βάση το ΠΔ 133/2002
ΦΕΚ 109/Α', όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 53/2003 ΦΕΚ 59/Α',  ΠΔ 207/2007
ΦΕΚ  233/Α'  και  ΠΔ 54/2010   ΦΕΚ  93/Α',  στα  Νοσοκομεία  των  Ενόπλων Δυνάμεων, όπως θα καθορισθεί στο Πρόγραμμα ΠΚΕ των Σχολών. Ενδεικτικά, τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες, παθήσεις ή βλάβες που αποκλείουν άμεσα τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών, φαίνονται στην Προσθήκη "1".

- Γ-2 -

8.  Οι  επιτυχόντες  -ούσες  στα  ΑΣΕΙ   ΑΣΣΥ  θα  υποβάλουν  υπεύθυνη δήλωσή  τους,  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  για  να  φοιτήσουν  στη  Σχολή  θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων  θα  είναι  επώνυμα  και  θα  διασφαλίζονται  απόλυτα  ως  προσωπικά δεδομένα.      Η        διαπίστωση         θετικού          δείγματος                      θα  έχει                   σαν          συνέπεια     την απoμάκρυνσή τους.

9.    Διευκρινίζεται  ότι,  γίνεται  αποδεκτή  η  τυχόν  προσκόμιση  από  τον υποψήφιο -α,  κατά τις υγειονομικές εξετάσεις, ακτινογραφίας θώρακος Κρατικού Νοσοκομείου, υπό την  προϋπόθεση όμως, η ακτινογραφία να έχει ληφθεί εντός του τελευταίου μηνός και να  συνοδεύεται από βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα του κατόχου της.

10. Για  νοσήματα,  παθήσεις  ή  βλάβες  που  δεν  αναφέρονται  στους πίνακες και παραρτήματα ΠΔ 133/2002 (ως ενδεικτικός Πίνακας Προσθήκης
«1»), όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική  ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή,  σύμφωνα με το άρθρο 3 , παράγραφος 4 του ΠΔ
133/2002 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του ΝΔ 1327/1973.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

11.  Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α.    Οι υποψήφιοι -ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές  άσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες  αθλητικές   δοκιμασίες.  Οι  χώροι  διεξαγωγής  των  αθλητικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα εκάστης Σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.

β.    Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια  επίδοσης  κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

Α/ΑΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙΠΤ ΣΜΥ/Όπλα
ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ,ΣΙ/ΕΑ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ
1
2
3
4

5


6
Δρόμος 100 μ. Δρόμος 1000 μ.
Άλμα σε ύψος με φόρα Άλμα σε μήκος με φόρα Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ.
16"
4 ΄ κ α ι 20"
1,05 μ.
3,60 μ.

4,50 μ.


17"
και 30"
1,00 μ.
3,60 μ.

4,40 μ.


2'

γ.    Οι  υποψήφιοι  -ες  έχουν  δικαίωμα  για  τους  δρόμους  μίας  (1)
προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.


- Γ-3 -

δ.  Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου -ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και  με  το  δεξί  χέρι  με  τους  ίδιους  όρους  και  προϋποθέσεις  για  όλους  τους υποψηφίους.

ε.    Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.

ζ.    Οι  υποψήφιοι  -ες  έχουν  τη  δυνατότητα  εισαγωγής  στις  Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον επιτύχουν τα όρια επίδοσης, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.


12. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι -ες για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί.

13. Σε περίπτωση που για κάποιον υποψήφιο -α, προκύψει πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης και μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό, μόνο πριν τη  διεξαγωγή κάποιου αθλήματος, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία. Υποψήφιος που αγωνίστηκε σε κάποιο άθλημα, μπορεί  να  επανεξεταστεί  μόνο  σε  περίπτωση   τραυματισμού  του,  ο  οποίος                                                                                               επιτόπου  θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονοδιαγράμματος των ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

14.  Η     διαδικασία    που     ακολουθείται    μέχρι     και     την     έκδοση     των αποτελεσμάτων είναι η κάτωθι:

α.  Οι Σχολές ΔΑΕ θα αποστέλλουν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή  στη  μηχανογράφηση  του  Υπουργείου  Παιδείας Δια  Βίου  Μάθησης  και Θρησκευμάτων, τους ικανούς από τους υποψηφίους που εξετάστηκαν στις ΠΚΕ, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα αυτά και στο ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ).

β.  Το ΥΠΔΒΜΘ αφού επεξεργαστεί τα αρχεία θα αποστέλλει στις ΔΑΕ
 Σχολές  (που  διενήργησαν  τις  εξετάσεις),  μέσω  του  ΓΕΕΘΑ/Β2  (ΔΕΚΠ) επεξεργασμένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας, σύμφωνα με τα τηρούμενα σ’ αυτές στοιχεία.

γ.  Οι Σχολές ΔΑΕ, μετά τη διόρθωση τυχόν λαθών, θα αποστείλουν υπηρεσιακά  τις  καταστάσεις  στο  ΓΕΕΘΑ/Β2  (ΔΕΚΠ),  με  επισημασμένες  τυχόν διορθώσεις.

δ.  Το  ΓΕΕΘΑ/Β2  (ΔΕΚΠ)  θα  διαβιβάζει  τις  τελικές  καταστάσεις  στη μηχανογράφηση του ΥΠΔΒΜΘ.

15.      Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των αποτελεσμάτων είναι οι Σχολές ΔΑΕ.


- Γ-4 -

16.  Επισημαίνεται  ότι,  για  τους  κοινούς  υποψηφίους  -ες  αποτελέσματα    επιτυχόντων  -ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος, θα εκδίδει μόνο η  Σχολή πρώτης προτίμησης. Το Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με  βάση  τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις   προτίμησης   των   υποψηφίων   και   τη   συνολική   βαθμολογία   που                                                                                                                       συγκέντρωσαν,  θα συντάξει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα.

ΛΟΙΠΑ

17.  Στους  κοινούς  υποψηφίους  -ες  που  έχουν  δηλώσει  και  σχολές  της ΕΛ.ΑΣ., θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στις ΠΚΕ, και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΜΗ, για χρήση στις λοιπές εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ.Ακριβές Αντίγραφο


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)

Αντιστράτηγος Γεώργιος Π. Νακόπουλος
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

"1": Ενδεικτικός Πίνακας των Κυριότερων Νοσημάτων και Σωματικών Ατελειών που Αποκλείουν άμεσα τους Υποψηφίους των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ ΜΥ-ΣΜΥΝΤΥΑ- ΣΥΔ) (ΠΔ 133/2002 ΦΕΚ 109/Α', όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 53/2003 ΦΕΚ
59/Α',  ΠΔ 207/2007 – ΦΕΚ 233/Α' και ΠΔ 54/2010 – ΦΕΚ 93/Α').ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗΝ  ΕΔΥΕΘΑ 24/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2 (ΔΕΚΠ)
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τηλ.  210-6574186
Αθήνα, 15 Απρ 2011


Ενδεικτικός Πίνακας των Κυριότερων Νοσημάτων και Σωματικών Ατελειών που Αποκλείουν άμεσα τους Υποψηφίους των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ (Επισημαίνεται ότι ο πλήρης πινάκας εμπεριέχεται στο ΠΔ 133/2002 –ΦΕΚ
109/Α', όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία (καχεκτική κατάσταση), Ρευματικός                       πυρετός,    Ρευματοειδής  Αρθρίτις,   χρόνιες    αρθρίτιδες,   νοσήματα Κολλαγόνου,                            παθήσεις       των  ενδοκρινών     αδένων,  ενεργός             φυματίωση οποιουδήποτε                         οργάνου    και  υπολείμματα          Φυματιώσεως   μετά    τη   θεραπεία, αγκύλωση  ή  δυσκαμψία   αρθρώσεων,  παλιά  κατάγματα  που  φέρνουν  υλικό οστεοσυνθέσεως,  παλιά  κατάγματα  με   ατελή  πώρωση,  ουλές  εκτεταμένες, δυσμορφίες    που  δυσκολεύουν       τις                       κινήσεις     των      άκρων   και      του          κορμού, υπολειμματικές καταστάσεις εχινόκοκκου κύστεως.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΝΟΣΗΜΑΤΑ:  Όλες  οι  συστηματικές  παθήσεις  του  νευρικού συστήματος,  υπολείμματα από παλιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος και υπολείμματα αγγειακών βλαβών, τραυματικές        βλάβες         και       υπολείμματα                         τραυματικών  βλαβών            του                    εγκεφάλου (εγκεφαλική  θλάση,  Διάσειση  κλπ),  επιληψία,  μυικές  ατροφίες,  παραλύσεις  ή παρέσεις νεύρων.

ΨΥΧΙΚΑ    ΝΟΣΗΜΑΤΑ:    Ψυχωσικές    διαταραχές,    (σχιζοφρενικές,    παρανοϊκές μείζονες  συναισθηματικές  διαταραχές  κα.),  νοητική  καθυστέρηση,  νευρωσικές διαταραχές, εθισμός σε φάρμακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας (παρανοϊκή,  σχιζοειδική,  υστερική,  ναρκισσιστική  κλπ),  διαταραχές  του  λόγου (Βατταρισμός, βραδυγλωσσία κλπ) που εμποδίζουν τη λεκτική επικοινωνία.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ακμή πολύμορφη με αποστήματα, αγγειώματα έστω και  περιορισμένα  που  εντοπίζονται  στο  πρόσωπο  ή  μεγάλα  αγγειώματα  στον κορμό, γυροειδής  αλωπεκία, εκζέματα, οξυτενή κονδυλώματα, κνίδωση, λεύκη, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταμένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται πιέσεις  ή  τριβές,  ουλές,  κύστεις  και  χρόνια  εξανθήματα  που  βρίσκονται  στο πρόσωπο που προκαλούν δυσμορφία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΑΚΟΗΣ:  Στενώσεις  του  ενός  ή  και  των  δύο ακουστικών  πόρων,  χρόνιες  ωτίτιδες,  ξηρά  Διάτρηση  του  τυμπανικού  υμένα, λαβυρινθικός ίλιγγος.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Παραμορφώσεις και δυσμορφίες του  προσώπου,  παλιά  κατάγματα  των  γνάθων  που  εμποδίζουν  τη  μάσηση, παθήσεις  της   κροταφογναθικής  αρθρώσεως,  μεγάλος  προγναθισμός,  χρόνια ιγμορίτις.


ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ: Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια  την   αναπνοή,  Διάτρηση  του  ρινικού  διαφράγματος,  χρόνιες  ρινίτιδες, αλλεργική ρινίτις.


- Γ-1-2 -

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ: Ραιβόκρανο, χρόνια λαρυγγίτις πάρεση των φωνητικών  χορδών ετερόπλευρη, παλιά τραύματα του λάρυγγα που προκαλούν αλλοίωση στη φωνή.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ    ΦΑΡΥΓΓΟΣ    ΚΑΙ     ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ:    Τραυματικές     ή    παθολογικές στενώσεις, οισοφαγίτιδες, εκκολπώματα.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ: Εκτεταμένες ουλές βλεφάρων, πτώση του ενός       ή          και           των       δύο   βλεφάρων,              χρόνιος   βλεφαρόσπασμος,    νυσταγμός   ή νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες και αμφιβληστροειδίτιδες και τα υπολείμματα αυτών, έλλειψη του φακού, αύξηση της ενδοβολβικής   πιέσεως,  εξόφθαλμος,  χρόνια  πυώδης  δακρυοκυστίτις,  μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυϊκών σωληναρίων, εαρινός κατάρρους.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΕΙΛΕΩΝ: Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισμένο, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει          τη        μάσηση,                    οδοντικές         ελλείψεις    που            χρειάζονται              οδοντοστοιχίες, βραδυγλωσσία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ: Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που  ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευ- στικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα, υπολείμματα πλευρί τιδας, χρόνια  βρογχίτιδα,  βρογχικό  άσθμα,   μείωση  της  αναπνευστικής  λειτουργίας (ζωτική χωρητικότητα κάτω του 80 της τιμής που περιμένει κανείς ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το ύψος).

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ: Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων  αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων,  πρόπτωση   μιτροειδούς,  χειρουργημένες  ή  επίκτητες  παθήσεις  της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων,  διχλώχιν αορτική βαλβίδα, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς  ή  δευτεροπαθείς  οποιουδήποτε  τύπου,  μόνιμος  κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού, ημιαποκλεισμός του αριστερού σκέλους του δεματίου  HIS  σύνδρομο  WOLF  PARKISON  WHITE,  παροξυντική  ταχυκαρδία, μόνιμη     τέλεια                 αρρυθμία,                     σύνδρομο     νοσούντος     φλεβοκόμβου,     επίμονη φλεμβοκομβική  βραδυκαρδία  εκτός  από  περιπτώσεις  τύπου  καρδιάς  αθλητού, επίμονες  εκτακτοσυστολικές  αρρυθμίες,  αραιές  έκτακτες  συστολές,  η  έστω  και μικρού  βαθμού  αρτηριακή  υπέρταση  χωρίς  άλλα  παθολογικά  ευρήματα,  (ως μικρού  βαθμού χαρακτηρίζεται όταν η μέγιστη κυμαίνεται (ΜΑΧΙΜΑ) από 160
180 MMHG    ή όταν η ελάχιστη ξεπερνάει τα 100 MMHG), αρτηριακή υπόταση (συστολική  πίεση μόνιμα μικρότερη από 90 MMHG), περιορισμένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ: Κήλες του πρόσθιου ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού  εδάφους, βουβωνοκήλες, έλκη γαστροδωδεδακτυλικά, ιδιοπαθής υπερχολερυθριναιμία,  λίθοι  χοληδόχου  κύστεως,  μετατραυματική  σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: Βαριές ή μέτριες αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονομικές  αιμολυτικές αναιμίες, στίγμα μεσογειακής αναιμίας εφόσον υπάρχει αναιμία μέτριας  βαρύτητας, στίγμα δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, διαταραχές των αιμοπεταλίων (θρομβοπάθειες).


ΝΟΣΗΜΑΤΑ  ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ  ΣΤΗΛΗΣ: Αγκυλωτική  σπονδυλοαρθρίτις,  επίμονη χρόνια οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης έστω και σε μικρό βαθμό, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο


- Γ-1-3 -

σπονδύλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά, σύνδρομο  σκαληνών μυών ή πλευροκλειδικό σύνδρομο, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ  ΝΕΦΡΩΝ   ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ:  Νεφρεκτομή  από  οποιαδήποτε  αιτία, μονήρης  νεφρός  συγγενής,  χρόνια  νεφρική  ανεπάρκεια,  νεφρωτικό  σύνδρομο, χρόνια νεφρίτις, εστιακή σπειραματονεφρίτις έστω και με καλή νεφρική λειτουργία, αμιγής νεφρική γλυκοζουρία έστω  και  με καλή γενική κατάσταση, λιθίαση των νεφρών ή ουρητήρων.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ  ΟΥΡΗΘΡΑΣ   ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ:  Στενώματα  ουρήθρας, υποσπαδίας ή επισπαδίας, η παραμονή του όρχεως μέσα στο βουβωνικό σωλήνα όταν ο άλλος είναι υγιής μέσα στο σύστοιχο ημιόσχεο, η εκτομή του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία πλην της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, μεγάλη κιρσοκήλη, υδροκήλη.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία, ως προς τον αριθμό, το σχήμα και τις σχέσεις των μελών (επιμήκυνση, βράχυνση πάνω από 5 εκατ.  βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή δυσμορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, το καθ' έξιν εξάρθρωμα του ώμου, πλατυποδία με βλαισότητα του ποδιού  και  λειτουργικές  διαταραχές,  έλλειψη ή αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του  δείκτη,  απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
1.    Έντονες διαταραχές έμμηνου ρύσεως.
2.    Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων.
3.    Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύνσεις γεννητικών οργάνων.
4.    Βαρθολινίτιδα, Κύστη Βαρθολινείου αδένα.
5.    Προκαρκινικές καταστάσεις έξω γεννητικών οργάνων.
6.    Ρήξη περινέου 2ου  ή 3ου βαθμού.
7.    Οποιαδήποτε λειτουργική διαταραχή μεγάλου βαθμού στα γεννητικά όργανα μετά από χειρουργική επέμβαση.
8.    Οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες).
9.    Ενδομητρίωση.
10. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά.
11.  Ακράτεια ούρων από υπερένταση.
12. Φυματίωση γεννητικών οργάνων.
13. Εκτομή μαστού – καλοήθη νεοπλάσματα μαστού.
14. Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάμου με ανατομική βλάβη.
15. Χρωματοσωματικές ανωμαλίες.
16. Ερμαφροδιτικές καταστάσεις.
17. Έντονη υπερτρίχωση οφειλόμενη σε ενδοκρινολογικά αίτια.
18. Γιγαντομαστία, ανάλογη με το βαθμό που εμποδίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.     ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ, όσοι άνδρες έχουν ανάστημα  μικρότερο  από  ένα  μέτρο  και  εβδομήντα  εκατοστά  (1,70)  και  όσες γυναίκες έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60).


- Γ-1-4 -

Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων Ι), κρίνονται ακατάλληλοι,  εφόσον έχουν                            ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά  (1,90) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών (0,97) για άνδρες και γυναίκες. Το  σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα
63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά.

Για τα ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ, οι  άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), μεταξύ 19 27, Για τις γυναίκες ο Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει να είναι μεταξύ 18 25. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ  74/(1,75 χ 1,75) =24,16.

Όσοι παρουσιάζουν  συμπτώματα  δυσλεξίας,  θα  παραπέμπονται  στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού.  Θα πρέπει δε υποχρεωτικά  να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.

2.     Οπτική Οξύτητα Αντίληψη Χρωμάτων

α.     Υποψήφιοι  Στρατιωτικής  Σχολής  Ευελπίδων  (ΣΣΕ)  (Όπλων),  Σχολής Ικάρων  Ι)  (Τμήμα  Μηχανικών,ΕΑ), Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) πρέπει να έχουν:
(1) Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η  διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή σφαιρικές
διοπτρίες (41/2) (σφαιρικό ισοδύναμο).
(2) Αντίληψη Χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον δε διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό – πράσινο – κίτρινο).

β.       Οι  υποψήφιοι  της  ΣΣΕ  (Σωμάτων),  της  Στρατιωτικής  Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) πρέπει να έχουν:
(1) Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
(2) Αντίληψη Χρωμάτων χωρίς να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον δε διακρίνονται τα βασικά χρώματα (ερυθρό – πράσινο – κίτρινο).

γ.       Οι  υποψήφιοι  της  Σχολής  Ναυτικών  Δοκίμων  (ΣΝΔ)  άχιμοι) πρέπει να  έχουν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Οι υποψήφιοι της Σχολής  Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)                                                                 ηχανικοί) και    της    Σχολής Μονίμων  Υπαξιωματικών  Ναυτικού  (ΣΜΥΝ)  πρέπει  να έχουν οπτική οξύτητα
1/10 σε κάθε οφθαλμό, χωρίς γυαλιά, διορθούμενη με γυαλιά σε 10/10 σε κάθε οφθαλμό  και  η  μυωπία  να  μην  υπερβαίνει  τις  δύο  και  μισή  (21/2)  σφαιρικές διοπτρίες η δε υπερμετρωπία τις τρεις (3) διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες  (σφαιρικό  ισοδύναμο).  Οι  υποψήφιοι  των  Σχολών  του  Ναυτικού  δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείριση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή κερατοτομή.


- Γ-1-5 -

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA).

δ.       Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της  ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από (20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και  δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες,  υπερμετρωπία 1,75 διοπτρίες και αστιγματισμό
0,75  διοπτρίες  σε  κάθε  μεσημβρινό.  Επίσης,  εσωφορία  μέχρι  10  διοπτρίες, εξωφορία  μέχρι  5  διοπτρίες,  υπερφορία  μέχρι  μία  διοπτρία  και  εγγύς  σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ  ΧΡΩΜΑΤΩΝ:  Όχι  περισσότερες  από  τέσσερις  (4)  λανθασμένες απαντήσεις                        κατά    την    ανάγνωση    της    πρότυπης    σειράς    των    14    ή    17 ψευδοισοχρωματικών πινάκων (ISHIHARA), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στους οποίους δεν έδωσε απάντηση ο εξεταζόμενος.

ε.       Όλοι οι υποψήφιοι, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα πρέπει να τα έχουν μαζί και να μη φορούν φακούς επαφής.

3.     Ακουστική Οξύτητα

α.       Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες
500 1000 2000 ΗΖ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 db για το καλύτερο αυτί και τα 40 db για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000 – 4000 6000 ΗΖ η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 270 db και στα δύο αυτιά.

β.       Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν  τελείως  φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο,  ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη από 20 db σε όλες τις συχνότητες.Ακριβές Αντίγραφο


Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)

Υποναύαρχος Μαζαράκης – Αινιάν Κωνσταντίνος ΠΝ Δντης Β' Κλάδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: