Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2013-2014


ΦΕΚ 3010/2012

Αρ.Πρωτ.Φ.300/4/128536/Σ.99/13-11-2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
«Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων»
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας … και άλλες διατάξεις» (Α’ 35)
β. Τα άρθρα 19 και 20 του Β& 370/1967 «Περί Οργανισμού της Σχολής Ικάρων» (Α’ 113), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1 και 2 αντίστοιχα του Π& 135/1984 (Α’ 45)
γ. Το άρθρο 68 του Β& 312/1968 «Περί κυρώσεως του ΣΚ 5-53 «Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων»» (Α’ 99)
δ. Το άρθρο 36 του Β& 46/1973 «Περί κυρώσεως του Οργανισμού της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων» (Α’ 13)
ε. Τα άρθρα 18 και 19 του Π& 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)» (Α’ 334)
στ. Το άρθρο 52 του Π& 270/1998 «Οργανισμός της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής» (Α’ 197)
ζ. Το άρθρο 83 του Π& 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (Α’ 118)
η. Το άρθρο 49 του Π& 61/2010 «Οργανισμός Σχολής Ναυτικών &οκίμων» (Α’ 99)
θ. Τα άρθρα 26 και 27 της με αριθ. 275366/28 Ιουλ 1966 Απόφ. ΥΕΘΑ «Περί Οργανισμού της Σχολής Ιπταμένων Αεροπορίας» (Β’ 617)
ι. Το άρθρο 60 της Φ.600/000/Α& 271032/24 Ιαν 1984 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ «Κύρωση Οργανισμού και Λειτουργίας της Σχολής Υπαξιωματικών &ιοικητικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΥ&)» (Β’ 83)
ια. Το άρθρο 9 της Φ.070/Α& 255440/3 Ιαν 1990 Απόφ. ΥΕΘΑ «Κύρωση Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)» (Β’ 36)
ιβ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π& 63/2005 (Α’ 98)
ιγ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής, ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι μειωμένος σε ποσοστό 30% επί του αριθμού των εισαχθέντων στις ίδιες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.
2. Της παρούσας θα ακολουθήσει σχετική απόφαση της Διμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α’ 280) και η ΚΥΑ καθορισμού του αριθμού σπουδαστών – στριών που θα εισαχθούν στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, συμφώνως του περιορισμού της ανωτέρω παραγράφου.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοε 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

(σ.σ. Στη συνέχεια παραθέτουμε το ΦΕΚ 2310/2012 με τον αριθμό των εισακτέων 2012-2013 ώστε να μπορούν να γίνουν υπολογισμοί για τις νέες θέσεις εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές)

ΦΕΚ 2310/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.Φ.337.1/153301/08-08-2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2
 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ
 Τηλέφ.2106574186
 Φ.337 .1/153301
 Σ.2645
 (ΦΕΚ 2310 τ. 8'/8-8-2012)
 Αθήνα 06 Αυγούστου 2012
KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ
«Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών -τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη :
α. Το Ν.1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της νομοθεσίας "Περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων" που αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή.» (ΦΕΚ 122/4-10-1982 Τεύχος Α')
β. Τα άρθρα 1 και 4 του Ν.1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 56/28-4-1983 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ. Το άρθρο 31 του Ν.1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», (ΦΕΚ 152/8-01-1984 Τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2018/92 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/27-2-1992 Τεύχος Α').
δ. Το άρθρο 22 του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/27-11-1995 Τεύχος Α').
ε. Το άρθρο 12 του Ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 266/24-12-1997 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
στ. Το άρθρο 6 του Ν.2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 102/23-5-2001 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ζ. Το άρθρο 3 του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/29-7-2004 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
η. Το άρθρο 31 του Ν.3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ 48/23-2-2005 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
θ. Το άρθρο 11 του Ν.3648/2008 Ν.3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/ 29-2-2008 Τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ι. Το άρθρο 59 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων ........ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118/24-5-2011 Τεύχος Α').
ια. Το ΠΔ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Τεύχος Α').
ι β. Το ΠΔ 113/201 Ο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Τεύχος Α').
ιγ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 1 ο άρθρο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Τεύχος Α').
ιδ. Την υπ' aριθμ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105 Τεύχος Β').
ιε. Τις εισηγήσεις των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛΑΣ.
ιστ. Την υπ' αριθμ.1 γνωμάτευση ΣΑΑΣΕ της 24ης Φεβρουαρίου 2012.
ιζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Π/Υ ύψους 5.100.000€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2012, 7.010.000€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2013, 13.600.000€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2014, 16.400.000€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2015, 25.600.000€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2016 και 23.1 00.000€ περίπου κατά το οικονομικό έτος 2017.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί για το οικονομικό έτος 2012 από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.
Ε.Φ.:11-120 (Αρμοδιότητας ΓΕΕΘΑ), ΚΑΕ: 0861, 0869, 1321, 1329, 0899, 0871, 0873, 1111, 1121, 1231, 1729.
Ε.Φ.:11-200 (Αρμοδιότητας ΓΕΣ), ΠΔ 407/80 (Μέλη ΔΕΠ) και ΚΑΕ: 200, 400, 411' 412, 421' 422, 424, 433, 435, 437, 517, 821, 813, 828, 831, 869, 871' 875, 899, 1111, 1121, 1131, 1211, 1231, 1411, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1699, 1500, 1929.
Ε.Φ: 11-300, (Αρμοδιότητας ΓΕΝ), ΚΑΕ: 0411, 0412, 0421, 0422, 0424, 0432, 0433, 0435, 0437, 0711, 0831, 0833, 1411, 1421, 1423, 1511, 1512.
Ε.Φ: 11-410, (Αρμοδιότητας ΓΕΑ), ΚΑΕ: 0415, 0434, 0863, 1421, 1423, 1411, 1325, 1511, 1699, 6912.
Η ανωτέρω δαπάνη τα επόμενα οικονομικα ετη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς το σκοπό αυτό στους ανωτέρω Προϋπολογισμούς.
ιη. Τις υπ' αριθμ. Φ.831.1/21/166105/Σ.376/23 Ιαν 2012/ΓΕΕΘΑ/Γ3 με α/α 20121200022 και Φ.831.1/50/166946/Σ.556/07 Φεβ 2012/ΓΕΕΘΑ/Γ3 με α/α 20121200051 βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ, τις υπ' αριθμ. Φ.813/1/841779/Σ.22/05 Ιαν 2012/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο με α/α 201220000005 βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΣ, τις υπ' αριθμ. 815.1/9/12/Σ.99001/04 Ιαν 2012/ΓΕΝ/ΔΝΣΗ Π/Υ και 815.1/14/12/Σ.99006/04 Ιαν 2012.ΓΕΝ/ΔΝΣΗ Π/Υ βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΝ και τις υπ' αριθμ. Αρ. Πρωτ. 35/03 Ιαν 2012/ΓΕΑ/Δ6/3α και 43/03 Ιαν 2012/ΓΕΑ/Δ6/3α βεβαιώσεις της οικονομικής υπηρεσίας ΓΕΑ, για την δέσμευση των οικονομικών πιστώσεων.
ιθ. Το υπ' Αριθ. Πρωτ. 2/26951 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) από 25/5/12.
κ. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/47/7817/19-6-12 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων

1. Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013, κατά Σχολή - Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)
Α/ΑΣΧΟΛΕΣ -ΤΜΗΜΑΤΑΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
(1) ΟΠΛΑ
(2) ΣΩΜΑΤΑ
(3) Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ- ΣΩΜΑΤΑ)
244
178
36
30 (24 - 6)
2.ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)
(1) MAXIMOI
(2) MHXANIKOI
48
33
15
3.ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)
(1) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 58
(2) MHXANIKOI 18
(3) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 7
83
58
18
7
4.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞIΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
(1) IATPIKO
(2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
(3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
(4) KTHNIATPIKO
(5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
(6) ΣΣΝΣ (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)
(7) OIKONOMIKO
110
45
05
05
04
04
16
31
5.ΣΧΟΛΗ ΑΞIΏΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)39
β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)
Α/ΑΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1.ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)
(1) ΟΠΛΑ
(2) ΣΏΜΑΤΑ
273
184
89
2.ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)
(1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Α'
(2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Β'
(3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Γ
(4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Δ'
108
08
25
16
59
3.ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ)204
4.ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ (ΣΥΔ)53
5.ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΏΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)8
(Συνολικά 1170 εισακτέοι).

Άρθρο 2
Κατηγορίες - Ποσοστά Υποψηφίων

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών, του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά :
α. Της περιπτώσεως της παραγρ. 1 α του άρθρου 11 του Ν.3648/08 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Των περιπτώσεων της παράγ. 1 β του άρθρου 11 του Ν.3648/08 που αφορούν:
(1) Τέκνα - αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 197 4 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
Οι περιπτώσεις της παραγρ. 1β εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.
γ. Της περίπτωσης της παραγρ. 1 γ του άρθρου 11 του Ν.3648/08 που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 3%, (επιπλέον του συνολικού αριθμού εισακτέων) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2552/97 (όπως ισχύει σήμερα).
δ. Της περίπτωσης του Ν.1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.
2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1 α και β (35% ), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΔΒΜΘ, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1 α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της περίπτωσης 1 δ, μεταφέρονται αναλογικά στη γενική σειρά και στις κατηγορίες 1 α και β. Κενές θέσεις της παραγρ. 1 γ ('Έλληνες Εξωτερικού) του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας.
4. Από το συνολικό αριθμό εισακτέων στο Ιατρικό Τμήμα της ΣΣΑΣ, του άρθρου 1, τέσσερις (4) σπουδαστές εισάγονται για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ.)
Άρθρο 3
Ποσοστά Αποφοίτων Λυκείου Περασμένων Ετών- ΕΠΑΛ Α'/ΤΕΕ
1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2012 στα μαθήματα της Γ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από όσους διαγωνίστηκαν στα μαθήματα της Γ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο, τα δύο προηγούμενα έτη (2010 και 2011 ). Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 90%.
2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α' Ομάδος ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α'). Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώσεων 1 α και 1 β του ανωτέρω άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

1. Στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΘΠΑ.
2. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 1.β., κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παραγρ. 1 του άρθρου 2 και των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσης, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων.
3. Έναρξη ισχύος, από δημοσιεύσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑIΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚ.-Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: